Thursday, February 15, 2018

Swedish 15/2/2018

Sabeels bönevåg över världen

Fastan, den viktiga perioden av eftertänksamhet, har börjat runt jorden. Förra fredagen anordnade Sabeel en samling i Jeriko där 101 deltagare från Nasaret och Jerusalem möttes och reflekterade kring meningen med fastan i Palestina och Israel.
·         Vi ber att den heliga anden ska fortsätta att leda deltagarna i programmen och att det under fastan kommer att öppnas möjligheter att dela denna erfarenhet med andra i kyrkorna i Nasaret och Jerusalem. Låt hjärtan och sinnen hos lokala kristna vara öppna under fastan och vara förberedda för din uppståndelse.
Herre i din nåd … hör våra böner.

I går förhindrade israelisk militär  ett firande för pensionerade palestinska lärare i ockuperade östra Jerusalem. Eventet organiserades av palestinska utbildningsdirektoratet och den palestinske utbildningsministern, Sabri Saidam och flera tjänstemän från ministeriet skulle delta.
·         Herre vi ber för våra lärare att de får den frihet som andra kan åtnjuta i andra delar av världen. Gode Gud vi tackar dig för alla lärare i världen som ägnar sina liv åt att ge utbildning åt våra barn. Vi ber för Jerusalem och dess invånare som fortsatt blir berövade ett normalt liv.
Herre i din nåd…

I torsdags utsattes dussintals palestinska skolbarn i den ockuperade staden Hebron för höga halter tårgas när israeliska styrkor ”duschade” deras skola med gasen.
·         Herre vi ber för palestinska elever som fortsätter att bli offer på grund av den israeliska ockupationen och dess brott. Vi ber för de skräckslagna barnen och lärarna som försöker återhämta sig från traumat i den här upplevelsen.
Herre i din nåd ….

För mindre än tre år sedan välte en israelisk militärjeep och dödade 21-åringen Abdallah under en militärräd i hans by, Kufr Malek, norr om Ramallah. I år fick Abdallahs familj en räkning från Israel, som kräver 28 000 dollar som kompensation för skadorna på jeepen.
·         Herre vi ber för Abdallahs familj som fortsätter att trakasseras vn den israeliska armen. Käre Jesus, eftersom du har upplevt förödmjukelsen av romerska soldater under ditt lidande före uppståndelsen ber vi dig att hjälpa vårt folk att få tillbaka sin värdighet och frihet.
Herre i din nåd…

I  fredags valdes biskop Yasser Ayyash till patriarkatets kyrkoherde i synoden för Melkitiska Katolska kyrkan i Jerusalem. Biskop Ayyash efterträder Bishop Josef-Jules som tjänat kyrkan i Jerusalem sedan 2008.
·         Herre, vi ber för din kyrka i Mellanöstern, särskilt grenen i Jerusalem. Vi tackar för det ansvar och den tjänst biskop Joseph-Jules Zerey haft och ber att din Ande ska leda biskop Yasser Ayyash i hans tjänst.
Herre din nåd...

Jerusalems kommun kommer att börja samla in kommunal skatt från fastigheter som ägs av FN och många av stadens kyrkor men används för olika ändamål. Förra veckan blockerade kommunen konton för Armeniska, Katolska och Grekisk-ortodoxa kyrkorna på grund av miljontals shekel i upplupna skatter. Detta nya regelverk kommer samtidigt som ultraortodoxa organisationer åtnjuter en mängd privilegier och skattelättnader.
·         Herre, Israel fortsätter att inte följa avtal och att diskriminera de olika kyrkorna i vårt land. Låt kyrkan i Jerusalem uppleva solidaritet och stöd från bröder och systrar runt om i världen för att kunna försvara våra rättigheter och vår egendom.
Herre i din nåd….

I söndags varnade FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA) för att 45 palestinska skolor nu hotas av rivningsorder från den israeliska militären.
·         Herre vår förtryckare har förlorat all känsla för humanitet. Vi ber för att alla barn ska få uppleva sin rätt till utbildning och kunskap, och låt deras lärare fortsatt få bli välsignade med mod och visdom när de under svåra omständigheter ska utbilda ännu en palestinsk generation under ockupation.
Herre i din nåd…

Bishara, en 14-årig pojke i Nasaret kämpar mot sin cancer. Skolkamrater från Bisharas skola, Saint Joseph Seminary, skickade ett tröstande bildmeddelande till honom: ”Bishara, vi tänker alla på dig!”
·         Herre, vi ber för Bishara och alla andra cancerpatienter och för läkare och kliniker som arbetar dag och natt för att finna ett botemedel mot denna grymma sjukdom.
Herre i din nåd…

·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas världsråd för Österrike, Liechtenstein och Schweiz.
Herre i din nåd…


Tuesday, February 13, 2018

German 15/2/2018

Sabeel - Welle des Gebets
Jeden Donnerstag versammelt sich die Gemeinde in Jerusalem zum Abendmahl und zum Gebet. Ein Gebet, das in diesem Gottesdienst gebetet wird, wird auch an die Beter in aller Welt gesendet, damit in jeder Region um 12 Uhr das Gebet gebetet wird, damit eine Welle des Gebets rund um die Erde entsteht.

 15.Februar 2018

Weltweit hat die gesegnete Zeit der Passion begonnen. Sabeel hat am vorigen Freitag in Jericho eine Tagung veranstaltet, die 101 Menschen aus Nazareth und Jerusalem zusammenkommen ließ, um über die Bedeutung der Passion in Palästina und Israel nachzudenken.
Wir beten, dass der Heilige Geist nicht aufhöre, die Teilnehmenden dieser Programme zu begleiten, sodass in der Passionszeit sich Möglichkeiten ergeben, ihre Erfahrung mit anderen in den Kirchen von Nazareth und Jerusalem zu teilen. Mögen die Herzen und Sinne der Christen am Ort offen sein für dein Leiden und gut vorbereitet für deine Auferweckung.
                             Herr, in deiner Barmherzigkeit, erhöre unsere Gebete.

Streitkräfte Israels haben am Samstag eine Feier für palästinensische Lehrer im Ruhestand im besetzten Ost-Jerusalem verhindert. Die Veranstaltung war vom palästinensischen Erziehungsministerium, mit dem palästinensischen Erziehungsminister, Sabri Saidam, organisiert worden; weitere Mitarbeiter des Ministeriums sollten teilnehmen.
 Herr, wir beten für unsere Lehrer, dass sie die Freiheit bekommen, die andere in anderen Gegenden der Welt genießen. Guter Gott, wir sind dir dankbar für alle LehrerInnen der Welt, die ihr Leben dafür einsetzen, deinen Kindern eine gute Erziehung zu schaffen. Wir beten für Jerusalem und ihre BewohnerInnen, die nach wie vor um ein normales Leben betrogen werden.
                           Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Dutzende von palästinensischen Schulkindern waren am Donnerstag in der besetzten Stadt Hebron einer starken Tränengasdosis ausgesetzt, als Soldaten Israels ihre Schule mit diesem Gas besprühten.
 Herr, wir beten für alle palästinensischen SchülerInnen, die immer wieder zu Opfern der israelischen Besatzung und ihrer Verbrechen werden. Wir denken an die entsetzten Schüler und Lehrer, die versuchen, sich vom Trauma dieser Erfahrung zu erholen.
                           Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Ein israelischer Militär-Jeep hat vor weniger als drei Jahren während eines Angriffs im Dorf Kufr Malek, nördlich von Ramallah, den 21jährigen Abdallah überfahren und getötet. In diesem Jahr hat Abdallahs Familie von Israel eine Rechnung bekommen, die als Ersatz für die Schäden am Jeep 28 000 Dollar fordert.
 Herr, wir denken an die Familie von Abdallah, die von der Armee Israels immer wieder belästigt wird. Guter Jesus, der du am eigenen Leib die Erniedrigung durch die römischen Soldaten in deinem Leiden erfahren hast, vor der Auferweckung , wir erbitten deine Hilfe, dass unsere Leute ihre Würde und ihre Freiheit zurück gewinnen.
                          Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Die Synode der melkitisch römisch-katholischen Kirche hat am Freitag Bischof Yasser Ayyah zum Patriarchal-Vikar für die melkitisch katholische Kirche in Jerusalem gewählt. Bischof Ayyash ist Nachfolger von Bischof Joseph-Jules Zerey, der seit 2008 der Kirche in Jerusalem gedient hat.
 Herr, wir beten für deine Kirche im mittleren Osten, besonders in Jerusalem. Wir sind dankbar für den Dienst von Bischof Joseph-Jules Zerey und erbitten deinen Geist, dass er Bischof Yasser Ayyash in seinem Amt leite.
                           Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Die israelische Stadtverwaltung von Jerusalem wird von Mehrzweck- Immobilien der Vereinten Nationen und vielen Kirchen der Stadt eine städtische Eigentumssteuer erheben. Die Stadtverwaltung hat vorige Woche die Bankkonten der armenischen, katholischen und griechisch-orthodoxen Kirche im Wert von Millionen von Schekeln gesperrt. Diese neuen Maßnahmen fallen zusammen mit Steuerbefreiungen und einer Reihe von Privilegien zur Freude der ultra-orthodoxen jüdischen Organisationen.
 Herr, Israel missachtet immer wieder Verträge und beharrt darauf, die verschiedenen Religionen diskriminierend zu behandeln. Möge die Kirche in Jerusalem von Brüdern und Schwestern in aller Welt Solidarität und Unterstützung finden, um unsere Rechte und unser Eigentum zu verteidigen.
                           Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Das UN-Büro für die Koordinierung von „Humanitarian Affairs“ (OCHA) hat gewarnt, dass 45 palästinensischen Schulen durch die militärische Besatzung Israels die Zerstörung droht.
 Herr, unsere Unterdrücker haben jeden Anflug von Menschlichkeit verloren. Wir beten für alle Kinder, dass sie ihr Recht auf Bildung und Erziehung wahrnehmen können. Und ihre LehrerInnen mögen auch in Zukunft gesegnet sein mit Mut und Klugheit, wenn sie unter schwierigen Bedingungen sich bemühen, eine weitere Generation unter der Besatzung zu erziehen.
                          Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Bishara, ein 14jähriger Junge in Nazareth kämpft gegen Krebs. Bisharas Schulem, „Saint Joseph Seminary and High School“ hat ihm eine tröstende Foto-Botschaft seiner Schulkameraden geschickt: „Bishara, wir sind alle bei Dir.“!
 Herr, wir beten für Bishara und alle Krebspatienten und für die Ärzte und die Kliniken, die Tag und Nacht daran arbeiten, für diese böse Krankheit eine Heilung zu finden.
                         Herr, in deiner Barmherzigkeit...


Wir beten mit dem Weltrat der Kirchen für Österreich, Liechtenstein und die Schweiz.     
   Herr, in deiner Barmherzigkeit...

                                

English 15/2/2018

Sabeel Wave of Prayer
February 15th,  2018

The blessed season of Lent has begun around the world. Last Friday, Sabeel hosted an event in Jericho that brought 101 people from Nazareth and Jerusalem to connect and reflect on the meaning of Lent in Palestine and Israel.
·         We pray that the Holy Spirit will continue to guide participants of the programs and that over the season of Lent opportunities will arise to share about this experiance with others in the Churches of Nazareth and Jerusalem. May the hearts and minds of local Christians be open to Lent and be prepared for your resurrection.  Lord, in your mercy…Hear our prayers

On Saturday, Israeli forces prevented a celebration from taking place for retired Palestinian teachers in occupied East Jerusalem. The event was organized by the Palestinian Directorate of Education, with the Palestinian Minister of Education, Sabri Saidam, and several ministry officials set to attend.
·         Lord, we pray for our teachers, that they may have the freedom that others enjoy in other parts of the world. Dear God, we thank you for all teachers in the world who dedicate their lives to provide education to your children. We pray for the city of Jerusalem and it’s residents who continue to be deprived from a normal life. Lord in your mercy…

On Thursday, dozens of Palestinian school children in the occupied city of Hebron were exposed to high levels of tear gas as Israeli forces showered their school with the gas.
·         Lord, we pray for Palestinian students who continue to fall victim to the Israeli occupation and its crimes. We remember the terrified children and teachers as they try to recover from the trauma of this experiance. Lord in your mercy…

Less than three years ago, an Israeli military jeep flipped over and killed 21-year-old Abdallah during a raid in his village of Kufr Malek, north of Ramallah. This year, the family of Abdallah received a bill from Israel, demanding $28,000 in compensation for damages of the jeep.
·         Lord, we remember the family of Abdallah as they continue to be harassed by the Israeli army. Dear Jesus, as you have experienced humiliation by the Roman soldiers during your passion, before the resurrection, we ask you to help our people gain back their dignity and freedom. Lord in your mercy…
  
On Friday, the Synod of the Melkite Roman Catholic Church, elected Bishop Yasser Ayyash as the patriarchal vicar for the Melkite Catholic Church in Jerusalem. Bishop Ayyash succeeds Bishop Joseph-Jules Zerey who has served the Church in Jerusalem since 2008.
·         Lord, we pray for your Church in the Middle East, especially your body in Jerusalem. We give thanks for the ministry and service of Bishop Joseph-Jules Zerey and ask for your spirit to guide Bishop Yasser Ayyash in his ministry. Lord in your mercy…

 The Israeli Jerusalem Municipality will start collecting municipal property taxes from multi-purpose properties owned by the United Nations and many of the city's churches. Last week the municipality blocked the bank accounts of the Armenian, Catholic and Greek-Orthodox churches for millions of shekels worth of debts in back taxes. These new regulations come while Ultra-Orthodox Jewish organizations enjoy a wide range of privileges and tax exemptions.
·         Lord, Israel continues to disregard the treaties and insists on treating the different Churches of the land with discrimination. May the Church in Jerusalem find solidarity and support from brothers and sisters around world to defend our rights and properties. Lord in your mercy…
 
On Sunday, The UN office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) warned that 45 Palestinian schools are now facing demolition orders by the occupying Israeli military.
·         Lord, our oppressor have lost all semblance of humanity. We pray for all children to be able to exercise their right to education and knowledge, and may their teachers continue to be blessed with courage and wisdom as they commit, under difficult circumstances, to educate another Palestinian generation under occupation. Lord in your mercy…  

Bishara, a 14-year-old-boy in Nazareth, is battling cancer.  Bishara’s school, Saint Joseph Seminary and High School, sent him a comforting photo message made by his school mates: "Bishara, We are all with you"!
·         Lord, we pray for Bishara, as well as all patients of cancer and for the doctors and medical institutions who work day and night to find a cure for this evil disease. Lord in your mercy…


·         We join the World Council of Churches in praying for the countries of Austria, Liechtenstein and Switzerland. Lord in your mercy…

Thursday, February 8, 2018

Swedish 8/2/2018

Sabeel Wave of Prayer
8 februari 2918
Förra onsdagen publicerade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter en rapport som listade 206 företag från hela världen som gör affärer kopplade till israeliska bosättningar, byggda på den ockuperade Västbanken i strid med internationell lag.
·         Herre vi tackar dig för alla de rättskaffens människor runt om i världen som synliggör de giriga som tjänar på palestiniernas lidande. Låt de företag som tjänar på resurser som stulits från palestinier ångra sig och börja agera etiskt.
Herre i din nåd …. hör våra böner.
Förra veckan sköts och dödades en 16 år gammal palestinier under protestdemonstrationer i området kring Ramallah. Layt Abu Nain, från byn al-Mughayyer, sköts i huvudet med skarp ammunition under sammanstötningar i byn
·         Herre, vi tänker på Layts mor när hon sörjer sitt barn. Vi ber om ett slut på ockupationen som fortsätter att beröva våra unga liv och säkerhet.
Herre i din nåd…
Förra onsdagen ryckte israeliska bosättare upp dussintals olivträd med rötterna, på palestinsk mark i den norra delen av Västbanken i Nablusdistriktet.
·         Herre, vi tänker på de palestinska bönderna som fortsätter att förlora sina inkomstkällor på grund av bosättarnas hat och extremism. Vi ber om kärlekens teologi för att besegra hat och extremism. Vi fortsätter att be att din ande ska ge oss styrka för att återplantera hoppets träd, trots våldet från våra grannar.
Herre i din nåd…
I söndags rev israelisk militär två klassrum i en palestinsk skola nära Jerusalem. Med en helikopter hovrande över skolan tog de israeliska styrkorna ner de två klassrummen inne i skolan i
beduinsamhället Abu al- Nawwar, som på alla sidor är omgivet av illegala bosättningar.
·         Herre vi ber om att barnen ska få den utbildning som krävs för att ge dem uthållighet och motståndskraft i sin belägrade by. Vi ber att eleverna, rustade med utbildning, får chansen att uppfylla sina drömmar. Låt de israeliska styrkornas agerande väcka deras eget samvete över den oacceptabla orättvisa de fortsätter att tillfoga våra palestinska samhällen.
Herre i din nåd…
I fredags hade Sabeel en endagsretreat för bibelstudiegrupperna i Nablus, Rafidia och Jeriko. De 40 unga deltagarna besökte Jordanfloden, Frestelsernas berg och Sackaios hem.
·         Herre vi tackar dig de unga människor som fortsätter att samlas kring ditt ord och lär sig inkluderande, rättvisa och ickevåld. Vi fortsätter att be för alla våra bibelstudiegrupper och deras ledare.
Herre i din nåd..
Den israeliska regeringen planerar att deportera mer än 34 000 afrikanska flyktingar till Rwanda. Som ett svar på detta lovar israeliska aktivister att gömma afrikaner, som hotas av utvisning, i sina hem. Aktivisterna har gett sin kampanj namnet: ”Fristaden Anne Franks hem”, efter den holländsk-judiska flickan som tillsammans med sin familj gömdes undan nazisterna i Amsterdam.
·         Herre vi ber för alla människor som behöver som behöver hjälp och säkerhet. Vi tackar dig för alla rakryggade människor i israel som utmanar regeringens beslut och söker din vilja och följer ditt kärleksbud. Vi ber också för de 5 miljoner palestinier som blev flyktingar på grund av sionistiska miliser och den israeliska staten och nu lever i flyktingläger.
Herre i din nåd….
Palestinier fortsätter att reagera med gatuprotester på Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, men ett flyktingpar i Gaza kom på ett eget sätt att protestera genom att namnge sina trillingar: Quds, ’Asima, Falasteen (Jerusalem, Huvudstad, Palestina).
·         Herre, vi tackar dig för att triilingfödseln gick bra för mor och barn. Vi minns hoppet och glädjen i Emmanuels födelse – Gud med oss – som störtade de mäktiga från deras troner och lyfte upp de ödmjuka och saktmodiga.
Herre i din nåd….


·         Vi deltar i Kyrkornas världsråds böner för länderna Andorra, Italien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien och Vatikanstaten.
Herre i din nåd….

Wednesday, February 7, 2018

German 8/2/2018

                                          Sabeel Welle des Gebets

8.Februar 2018

Der Beauftragte für Menschenrechte der UN (OHCHR) hat am vergangenen Mittwoch einen Bericht veröffentlicht, der 206 Firmen aus aller Welt identifiziert, die Geschäfte machen mit israelischen Siedlungen, erbaut unter Verletzung internationalen Rechts in der besetzten Westbank.

Herr, wir danken für alle Rechtschaffenen weltweit, welche die Gierigen bloßstellen, die von den Leiden der Palästinenser profitieren. Mögen die Firmen, die von gestohlenen Gütern der Palästinenser Gewinne machen, umkehren und ihre Geschäfte moralisch machen.
                         Herr, in deiner Barmherzigkeit...

In der vorigen Woche haben israelische Soldaten einen 16-jährigen Palästinenser bei Protesten im Bezirk von Ramallah erschossen. Layth Abu Naim vom a- Maghayyer Dorf wurde bei den Zusammenstößen im Dorf mit scharfer Munition in den Kopf geschossen.

Herr, wir gedenken der Mutter von Layth, die um ihr Kind weint. Wir bitten um ein Ende der Besatzung, die fortfährt, unsre Jugend des Lebens und der Sicherheit zu berauben.
                       Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Israelische Siedler haben am vergangenen Mittwoch Dutzende Olivenbäume im nördlichen Bezirk Nablus der besetzten Westbank entwurzelt.

Herr, wir denken an die palästinensischen Bauern, die durch Hass und Extremismus von Siedlern ihre Einkommensquelle verlieren. Wir beten für eine Theologie der Liebe, die Hass und Extremismus überwindet. Wir hören nicht auf, um deinen Geist zu bitten, der uns die Kraft gibt, neue Bäume der Hoffnung zu pflanzen, ungeachtet der Gewalt unserer Nachbarn.
                      Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Am Sonntag haben Soldaten Israels zwei Klassenzimmer einer palästinensischen Schule nahe bei Jerusalem zerstört. Ein Hubschrauber kreiste über der Schule als die israelischen Soldaten die zwei Klassenzimmer der Schule in der Abu al-Nawwar einer Beduinen-Gemeinschaft, die auf allen Seiten von illegalen Siedlungen Israels umgeben ist, niederrissen.

Herr, wir beten, dass unsere Kinder die notwendige Bildung bekommen, damit ihre Beharrlichkeit und Widerstandskraft in ihrem belagerten Dorf gestärkt wird. Wir bitten, dass die Schüler durch ihre Erziehung die Chance bekommen, die Träume, die sie haben, zu verfolgen. Mögen die Aktionen der israelischen Soldaten ihre Gewissen aufwecken, dass sie die ungerechtfertigte Ungerechtigkeit erkennen die sie permanent gegen unsere Palästinensischen Gemeinschaften ausüben.
                     Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Am Freitag hat Sabeel für die Bibelstudium-Gruppen von Nablus, Rafidia und Jericho eine eintägige Retreat veranstaltet. Die 40 jungen Leute besuchten den Jordan, den Berg der Versuchung und das Haus des Zachäus in Jericho.

Herr, wir sind dankbar für die jungen Leute, die sich nach wie vor um dein Wort versammeln und deine Lehre von Inklusivität, Gerechtigkeit und Gewaltfreiheit lernen Wir beten auch für alle unsren Bibelstudien-Gruppen und ihre Leiter.
                           Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Die Regierung Israels plant, mehr als 34 000 afrikanische Flüchtlinge nach Ruanda zu deportieren. Als Reaktion darauf haben Aktivisten in Israel versprochen, Afrikaner zu verstecken, denen die Ausweisung aus ihren Wohnungen droht. Die Aktivisten nannten ihre Kampagne „Anne Frank Home Sanctuary“, nach dem holländisch-jüdischen Mädchen, das mit seiner Familie in Amsterdam vor den Nazis versteckt wurde.

Herr, wir beten für alle Menschen, die Hilfe und Sicherheit brauchen. Wir sagen Dank für alle Rechtschaffenen in Israel, die die Entscheidung ihrer Regierung herausfordern, nach deinem Willen fragen und deine Gebote der Liebe befolgen. Wir beten aber auch für die 5 Millionen Palästinenser, die in Flüchtlingslagern leben, vom zionistischen Militär und dem Staat Israel zu Flüchtlingen gemacht.
                              Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Palästinenser reagieren immer wieder mit Protest auf den Straßen gegen Donald Trumps Erklärung, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels sei. Ein Flüchtlingspaar im Gazastreifen hatte einen sehr speziellen Einfall: sie nannten ihre Drillinge: „Quds“, „Asima“ und „Falasteen“ (Jerusalem, Hauptstadt, Palästina).

Herr, wir danken für die sichere Geburt der Drillinge und ihrer Mutter. Wir denken an die Hoffnung und Freude durch die Geburt von Emmanuel- Gott mit uns – der die Gewaltigen von ihren Thronen stößt und die Schwachen und Demütigen erhöht.
                               Herr, in deiner Barmherzigkeit...

Wir beten mit dem Weltrat der Kirchen für Andorra, Italien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien und den Vatikanstaat.
                               Herr, in deiner Barmherzigkeit...

                               

French 8/2/2018

PRIÈRE  DE  SABEEL
Dieu de miséricorde et d’amour, nous te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons. Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et pour la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité, et pour le respect de la dignité de tout être humain. A toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et toujours. Amen.
Invitation à la vague de prière :
Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel locaux et internationaux de prier pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région, à un rythme hebdomadaire. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, comme au cours du Service de Communion de Sabeel, tous les jeudis. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de Prière » recouvre le monde entier.
Vague de prière pour le jeudi 8 février 2018 :
Mercredi dernier, le Haut-Commissaire aux Droits Humains (OHCHR) des Nations Unies a publié un rapport citant 206 sociétés du monde entier qui ont des relations commerciales liées à des colonies israéliennes établies en Cisjordanie occupée, en violation du droit international.
Seigneur, nous Te remercions pour tous les justes du monde entier qui dénoncent les gens avides qui tirent profit des souffrances des Palestiniens. Puissent les sociétés qui tirent profit des ressources volées aux Palestiniens se repentir et adopter un comportement éthique. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

La semaine passée, les forces israéliennes ont abattu un Palestinien de 16 ans au cours de manifestations de protestation dans le district de Ramallah. Layth Abu Naïm, du village de al-Mughayyer, a été atteint à la tête par une balle réelle au cours d’affrontements qui se sont produits dans le village.
Seigneur, nous pensons à la mère de Layth qui pleure son enfant. Nous Te prions pour que prenne fin l’occupation qui prive nos jeunes de la vie et de la sécurité. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

Mercredi dernier, des colons israéliens ont déraciné des douzaines d’oliviers sur des terres palestiniennes dans le district de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
Seigneur, nous pensons aux fermiers palestiniens qui continuent à perdre leurs sources de revenu du fait de la haine et de l’extrémisme des colons. Nous te prions pour que la théologie de l’amour l’emporte sur la haine et l’extrémisme. Nous te demandons encore que Ton Esprit nous donne la force de replanter des arbres d’espoir, quelle que soit la violence de nos voisins. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

Dimanche, les forces israéliennes ont démoli deux salles de classe dans une école palestinienne près de Jérusalem. Avec un hélicoptère qui survolait les lieux, les forces israéliennes ont démoli les deux salles de classe dans l’école de la communauté bédouine d’Abou al-Nawwar, entourée de tous les côtés de colonies israéliennes illégales.
Seigneur, nous Te prions pour que nos enfants se voient offrir l’éducation nécessaire pour conforter leur ténacité et leur résilience dans leur village assiégé. Nous Te prions pour que les élèves, grâce à l’éducation reçue, aient la chance de réaliser leurs rêves. Puissent les actions des forces israéliennes leur faire prendre conscience des préjudices injustifiables qu’elles continuent à infliger à nos communautés palestiniennes. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

Vendredi, Sabeel organisait une journée de retraite pour les groupes d’étude biblique de Naplouse, Rafidia et Jéricho. Les 40 jeunes ont visité le Jourdain, le Mont de la Tentation, et la maison de Zachée à Jéricho.
Seigneur, nous Te remercions pour les jeunes qui continuent à se rassembler pour entendre Ta parole et recevoir Tes enseignements d’accueil, de justice et de non-violence. Nous Te prions pour nos groupes d’étude biblique et ceux qui les animent. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

Le gouvernement israélien projette de déporter plus de 34 000 réfugiés africains au Rwanda. En réaction, des militants en Israël promettent de cacher chez eux les Africains menacés d’expulsion. Ces militants ont donné à leur campagne le nom de ‟Sanctuaire du Foyer d’Anne Frank”, du nom de la jeune juive hollandaise mise à l’abri des Nazis avec sa famille à Amsterdam.
Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui ont besoin d’aide et de sécurité. Nous Te remercions pour tous les justes en Israël qui contestent la décision de leur gouvernement et cherchent à faire Ta volonté et à appliquer Tes commandements d’amour. Nous Te prions aussi pour les 5 millions de Palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés, et qui sont devenus des réfugiés du fait des milices sionistes et de l’État d’Israël. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

● Les Palestiniens continuent de réagir par des manifestations de rue à la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël. Un couple de réfugiés de la Bande de Gaza a réagi à sa façon en appelant ses triplés Quds, ‘Asima, Falasteen : Jérusalem, Capitale, et Palestine.
Seigneur, nous Te remercions pour les triplés et leur mère dont l’accouchement s’est bien passé. Nous nous rappelons l’espoir et la joie à la naissance de l’Emmanuel, "Dieu avec nous", qui a renversé les puissants de leurs trônes et élevé les humbles et les doux. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.


Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations d’Andorre, d’Italie, de Malte, du Portugal, de Saint Marin, d’Espagne, et de la Cité du Vatican. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière. 

Tuesday, February 6, 2018

English 8/2/2018

Sabeel Wave of Prayer
February 8th, 2018

Last Wednesday, the United Nations (UN) High Commissioner for Human Rights (OHCHR) released a report identifying 206 companies from around the world, that are doing business linked to Israeli settlements that are built in the occupied West Bank in violation of international law.
  • Lord, we give thanks for all the righteous around the world who expose the greedy who benefit from the suffering of Palestinians. May the companies who profit from Palestinian stolen resources repent and make their ways ethical. Lord in your mercy…Hear our prayers
Last week, Israeli forces shot and killed a 16 year old Palestinian during protests in the district of Ramallah. Layth Abu Naim, from the al-Mughayyer village, was shot in the head with live ammunition during clashes that erupted in the village.
  • Lord, we remember the mother of Layth as she weeps for her child. We pray for an end to the occupation that continues to deprive our youth of life and safety. Lord in your mercy…
Last Wednesday, Israeli settlers uprooted dozens of olive trees on Palestinian lands in the northern occupied West Bank district of Nablus.
  • Lord, we remember the Palestinian farmers who continue to lose their source of income as a result of settler hatred and extremism. We pray for the theology of love to overcome hatred and extremism.  We continue to ask for your spirit to give us strength to replant trees of hope, regardless of the violence of our neighbors. Lord in your mercy…
On Sunday, Israeli forces demolished two classrooms in a Palestinian school near Jerusalem.  With a helicopter flying overhead, the Israeli forces brought down the two classrooms inside the school in the Abu al-Nawwar Bedouin community, which is surrounded on all sides by illegal Israeli settlements.
  • Lord, we pray that our children will be granted the needed education to support their steadfastness and resilience in their besieged village. We pray that the students, equipped with education, will get the chance  to pursue the dreams they have. May the actions of the Israeli forces awaken their conscience to the unjustifiable injustice they continue to inflict against our Palestinian communities. Lord in your mercy…

On Friday, Sabeel held a one day retreat for the Nablus, Rafidia and Jericho Bible study groups. The 40 young people visited the Jordan River, the Mount of Temptations and the home of Zacchaeus in Jericho.
  • Lord, we give thanks for the young people who continue to gather around your word and learn your teachings of inclusivity, justice and nonviolence. We continue to pray for all our Bible study groups and the facilitators who lead them. Lord in your mercy…
The Israeli government plans to deport more than 34,000 African refugees to Rwanda. In response, activists in Israel are promising to hide Africans threatened with expulsion in their homes. The activists have named their campaign to provide shelter the : “Anne Frank Home Sanctuary”, after the Dutch-Jewish girl who was sheltered with her family from the Nazis in Amsterdam.
  • Lord, we pray for all people who need help and safety. We give thanks for all the righteous in Israel who challenge their government’s decision and who seek your will and observe your commandments of love. We also pray for the 5 million Palestinians living in refugee camps who were made refugees by the Zionist militias and the State of Israel. Lord in your mercy…
Palestinians continue to react to Donald Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital with street protests, but one refugee couple in the Gaza Strip has come up with an idea of their own, by naming their triplets: Quds, ‘Asima, Falasteen (Jerusalem, Capital and Palestine).
  • Lord, we give thanks for the safe delivery of the triplets and their mother. We remember the hope and joy in the birth of Emmanuel – God is with us –who brought down the powerful from their thrones and lifted up the humble and meek. Lord in your mercy…


  • We join the World Council of Churches in praying for the countries of Andorra, Italy, Malta, Portugal, San Marino, Spain and Vatican City. Lord in your mercy…