Thursday, June 21, 2018

Swedish June 21-2018

Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.Bed med Sabeel
21 juni 2018

Den “Stora marschen för återvändande” fortsätter i Gaza. Tiotusentals palestinska muslimer deltog i morgonbönen inför Eid-elFitr, firandet som avslutar den månadslånga Ramandafastan.
 • Herre vi fortsätter att be för palestinska demonstranter och deras ickevålds-engagemang. Vi ber att den israeliska regeringen följer internationell lag och tillåer palestinska flyktingar att ätervända till sitt hemland.
  Herre, i din nåd... Hör våra böner
 Förra veckan protesterade Human Rights Watch (HRW) mot de israeliska styrkornas “upprepade användande av dödligt våld” i Gazaremsan mot palestinska demonstranter som tsattes för direkt livsfara. De klargjorde att detta “kan räknas som krigsbrott”. HWR:s mellanösterndirektor, Sarah Leah Whitson, fortsatte genom att säga att Israel inte ska tillåtas att “genomföra undersökningar som i huvudsak rentvår truppernas agerande.” Hon framförde också att USA inte borde tillåtas att blockera genom sitt veto i säkerhetsrådet när man hålls ansvarig.\
 • Herre vi ropar till dig och ber om öppna ögon, hos dem som har makten, för smärtan och lidandet hos palestinierna i detta orosfyllda land.
  Herre, i din nåd...
Vi får hopp genom att FN:generalförsamling antog en palestinastödd resolution som fördömer Israels våld mot Gaza och dess “överdrivna användande av sin styrka”. Sedan den 30 mars har mer än 120 palestinier dödats och över 3800 skadats av israelisk beskjutning längs gränsen mellan Israel och Gaza.

 
 • Herre  vi är tacksamma för att representanerna i FN har sagt sin mening om skyddet av palestinska civila och undersöker kränkning av mänskliga rättigheter.
  Herre i din nåd...
I onsdags hölls en fredlig demonstration i Ramallah för att förmå Palestinska myndigheten att lyfta sanktionerna som man har lagt på Gaza. Dessa sanktioner har ytterligare förvärrat lidandet som den israeliska belägringen av Gaza orsakar. Den Palestinska myndigheten satte in kravallpolis för att skingra dem som protesterade. De använde tårgas och arresterade ett antal av de protesterande.

 

Herre vi ber för den Palestinska myndigheten att den ska använda ett just och rättfärdigt sätt att agera. Låt dem som som ropar efter rättvisa för de förtryckta hålla ut.
Herre i din nåd...


 

Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas kommer inte att möta Jared Kushner, rådgivare till USA:s president, som väntas besöka regionen denna vecka. President Trump tvingar ett redan förtryckt folk in i en överenskommelse som berövar dem deras basala rättigheter.
 • Herre var med oss i den tid som ligger framför oss så att vi kan hålla ut i kraven på våra palestinska rättighter. Gör oss starka och stå upp för alla som är förtryckta i detta land
  Herre i din nåd...
I torsdags den 12 juni beordrade israeliska styrkor en palestinsk jordbrukare, Ahmad Assi, att lämna sin mark. De planerar att förstöra hans sex acre med palmträd. En liknande order rapporterades om en annan palestinsk jordbrukare, Suleiman al- Zayed, som hade planterat olivträd på sin mindre marklott i byn Nuwei’meh, norr om Jeriko.
 • Herre vi fortsätter att be för de palestinska jordbrukarna när de bevittnar att israeliska styrkor rycker upp deras träd med rötterna och berövar dem deras enda källa till inkomst. Vi längtar efter den tid när profeten Mikas ord kommer att uppfyllas “Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom...” Mika 4:4
  Herre i din nåd...


   
Mer än 700 palestinier i området Silwan i ockuperade östra Jerusalem väntar på ett beslut från Israels högsta domstol, som kan bestämma deras rätt att leva i sina egna hem. De utmanar ett beslut som överförde ägandet av den mark där deras hem står till en judisk stiftelse för mer än tio år sedan.

 
 • Herre vi ber att den Israeliska regeringen ska överge sin strategi att tvinga palestinier bort från sina hem.
  Herre i din nåd....
Marah Natshe är den första kvinnliga cirkustränaren i Palestina och den ledande kvinnliga artisten i “Sarab” eller mirage, en palestinsk cirkusskola. Det är en ovanlig circusföreställning som använder jonglering och akrobatik för att markera den svåra situationen för flyktingar från Mellanöstern, även palestinier.

 
 • Herre vi tackar dig för Marah och för det sätt hon använder sina kreativa gåvor för att markera orättvisor. Låt din uppfinningsrika Ande välsigna Marahs ledarskap och alla som är involverade i detta projekt.
  Herre i din nåd...


   
Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Malawi och Zambia.
Herre i din nåd.....
Wednesday, June 20, 2018

French June 21-2018


PRIÈRE DE SABEEL
                                                                                                                                         
Dieu de miséricorde et d’amour, nous Te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous Te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.
Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et en faveur de la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité, et pour le respect de la dignité de tout être humain.
À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours. Amen.

Vague de prière pour le jeudi 21 juin 2018
La « Grande Marche du Retour » se poursuit à Gaza. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont assisté aux prières du matin de l’Eïd-el-Fitr, la célébration qui marque la fin du long mois de jeûne du Ramadan.
Seigneur, nous continuons à Te prier pour les manifestants palestiniens et leur engagement dans la non-violence. Nous Te prions pour que le gouvernement israélien respecte le droit international en permettant aux réfugiés palestiniens de revenir dans leur patrie. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
La semaine dernière, l’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a reproché aux forces israéliennes leur « usage répété de forces létales » dans la Bande de Gaza contre des manifestants palestiniens « qui ne représentaient aucune menace imminente à la vie » et déclaré que ces actions « étaient susceptibles de constituer des crimes de guerre ». La directrice de HRW pour le Moyen Orient, Sarah Leah Whitson, a poursuivi en disant qu’Israël ne devrait pas être autorisé à « mener des enquêtes qui disculpent surtout le comportement de ses troupes ». Elle a aussi déclaré que les États-Unis ne devraient pas être autorisés à bloquer la responsabilité internationale par leur véto au Conseil de Sécurité.
Seigneur, nous crions vers Toi pour Te demander que les yeux des puissants s’ouvrent à la peine et aux souffrances des Palestiniens sur cette terre troublée. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Nous nous prenons à espérer en apprenant que l’Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé une résolution soutenue par les Palestiniens qui reproche à Israël son recours à la violence à Gaza et qui déplore son « usage excessif de la force ». Depuis le 30 mars, plus de 120 Palestiniens ont été tués et plus de 3.800 blessés par des tirs israéliens le long de la frontière d’Israël avec Gaza.
Seigneur, nous Te sommes reconnaissants pour la défense des civils palestiniens par les représentants des Nations Unies et pour les enquêtes qu’ils mènent sur les violations des droits humains. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Mercredi soir une manifestation pacifique a eu lieu à Ramallah pour demander à l’Autorité Palestinienne de lever les sanctions qu’elle a imposées à Gaza. Ces sanctions ne font qu’aggraver les souffrances causées par le siège israélien de Gaza. L’Autorité Palestinienne a envoyé la police anti-émeutes pour disperser les manifestants. Elle a tiré des grenades lacrymogènes et arrêté plusieurs manifestants.
Seigneur, nous Te prions pour que l’Autorité Palestinienne exerce son autorité de façon juste et conforme au droit. Puissent ceux qui réclament la justice pour les opprimés rester persévérants. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Le président palestinien Mahmoud Abbas ne rencontrera pas le conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, attendu dans la région cette semaine. Le président Trump impose à un peuple déjà opprimé un accord qui le prive de ses droits fondamentaux.
Seigneur, sois avec nous dans les jours qui viennent, afin que nous restions fermes en ce qui concerne nos droits palestiniens. Donne-nous la force de rester fermes sur la justice pour tous ceux qui sont opprimés dans ce pays. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Mardi 12 juin les forces israéliennes ont ordonné à un fermier palestinien, Ahmad Assi Damra, dans la vallée du Jourdain, de quitter sa terre. Elles envisagent de détruire ses trois hectares de palmiers. On signale qu’un ordre semblable a été donné à un autre fermier palestinien, Suleiman al-Zayed, qui avait planté des oliviers dans sa parcelle plus petite du village de Nuwei’meh, au nord de Jéricho.
Seigneur, nous continuons à Te prier pour les fermiers palestiniens qui voient les forces israéliennes déraciner leurs arbres et les priver de leur unique source de revenus. Nous aspirons au temps où se réaliseront les paroles de Ton prophète Michée : ‟Il demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, et personne ne viendra les troubler…” (Michée 4.4). Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.  
Plus de 700 Palestiniens du quartier de Silwan de Jérusalem-Est occupée attendent une décision de la Haute Cour d’Israël qui pourrait décider de leur droit à vivre dans leur propre maison. Ils contestent un jugement qui a transféré à un organisme juif, il y a plus d’une décennie, la propriété de la terre sur laquelle sont construites leurs maisons.
Seigneur, nous Te prions pour que le gouvernement israélien renonce à sa stratégie d’expulsion par la force des Palestiniens hors de leurs maisons. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Marah Natshe est la première femme dresseur dans un cirque en Palestine et la principale interprète féminine de Sarab, ou Mirage, un spectacle de l’École du Cirque palestinienne. C'est un spectacle de cirque hors du commun qui, à travers jongleries et acrobaties, veut attirer l'attention sur la situation difficile des réfugiés du Moyen Orient, dont font aussi partie des Palestiniens.
Seigneur, nous Te remercions pour Marah et pour la façon dont elle utilise ses talents créatifs pour montrer l’injustice. Puisse Ton esprit créatif bénir la direction de Marah et tous ceux qui sont engagés dans ce projet. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations du Malawi et de la Zambie. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

Invitation à la vague de prière
Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel locaux et internationaux de prier pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région, à un rythme hebdomadaire. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, comme au cours du Service de Communion de Sabeel, tous les jeudis. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de Prière » recouvre le monde entier.


German June 21 -2018


Sabeel - Welle des Gebets
Jeden Donnerstag versammelt sich die Gemeinde in Jerusalem zum Abendmahl und zum Gebet. Ein Gebet, das in diesem Gottesdienst gebetet wird, wird auch an die Beter in aller Welt gesendet, damit in jeder Region um 12 Uhr das Gebet gebetet wird, damit eine Welle des Gebets rund um die Erde entsteht.

21. Juni 2018

Der "große Marsch der Rückkehr" geht in Gaza weiter.  Zehntausende von Palästinensern nahmen an den Morgengebeten für Eid-el Fitr teil, die Feier, die das Ende des Ramadans und des Fastens markiert.

Herr wir beten, für die palästinensischen Demonstranten und ihr Engagement für Gewaltlosigkeit zu beten. Wir beten, dass die israelische Regierung sich an internationales Recht hält und den palästinensischen Flüchtlingen erlauben würde, zu ihrem Vaterland zurückzukehren. 
Herr, nach Deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet….

Letzte Woche lehnte die Menschrechtsorganisation Human Right’s Watch (HRW) die wiederholte Anwendung von tödlichen Gewalten der israelischen Streitkräfte 'im Gaza-Streifen' gegen die palästinensische Demonstranten ab, die 'keine nahe bevorstehende Bedrohung für das Leben stellten' und feststellten, dass diese Taten den Tatbestand des Kriegsverbrechen darstellten.  Der Nahostdirektor von HRW, Sarah Leah Whitson sagte weiter, dass es Israel nicht erlaubt werden sollte, 'Untersuchungen zu führen', die das Verhalten seiner Truppen hauptsächlich übertünchen. Sie gab auch an, dass es den USA nicht erlaubt werden sollte die internationale Verantwortlichkeit mit einem Sicherheitsratsveto zu blockieren.

Herr, wir schreien zu Dir und bitten darum, dass die Augen der Mächtigen zum Schmerz und Leiden der Palästinenser in diesem unruhigen Land geöffnet werden können.
Herr, nach Deiner Barmherzigkeit ….

Es gibt uns Hoffnung, dass die UN Vollversammlung eine palästinensisch gestützte Resolution genehmigte, die Israel für die Gewalttätigkeit in Gaza verantwortlich macht und seine 'übermäßige Gewaltanwendung' beklagt. Seit dem 30. März sind mehr als 120 Palästinenser von israelischem Armeefeuer entlang der israelisches Gaza Grenze getötet und über 3.800 verwundet worden.

HERR wir sind dankbar das die U.N. Vertreter es ausgesprochen haben, zum Schutz der palästinensischen Zivilisten und Menschenrechtsverletzungen untersuchen. 
Herr, nach Deiner Barmherzigkeit

Mittwochnacht wurde eine friedliche Demonstration in Ramallah durchgeführt, um die palästinensische Behörde aufzufordern, die Sanktionen aufzuheben, die sie Gaza auferlegt hat. Diese Sanktionen verschlimmern die von der israelischen Belagerung Gazas verursachte Leiden weiter. Die palästinensische Behörde schickte die Bereitschaftspolizei, um den Protest aufzulösen. Sie schossen Tränengas und nahmen eine Anzahl von Demonstranten fest.

Herr, wir beten für die palästinensische Behörde, damit es seine Autorität Gerecht und rechtschaffend ausübt. Möge die, die für Gerechtigkeit für die Unterdrückten rufen, standhaft bleiben. 
Herr, nach Deiner Barmherzigkeit
 
Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas trifft den Berater des US Präsidenten Donald Trump, Jared Kushner nicht, dass diese Woche in der Region erwartet wurde. Präsident Trump schikaniert schon ein unterdrücktes Volk zu einer Vereinbarung, die es ihrer Grundrechte beraubt.

Herr, sei mit uns in der Zeit voraus, damit wir mit unseren palästinensischen Rechte standhaft bleiben. Mache uns stark um für die in diesem Land unterdrückt sind für die Gerechtigkeit hart zu bleiben.
Herr, nach Deiner Barmherzigkeit
 
Am Dienstag, dem 12. Juni, die israelischen Streitkräfte verfügten einem Palästinenser Landwirt Ahmad Assi Damra im Jordan Tal, um sein Land zu bewerten. Sie beabsichtigen, seine sechs Morgen mit Palmen zu zerstören. Eine ähnliche Verfügung wurde wie verlautet für einen anderen palästinensischen Landwirt, Suleiman al Zayed angeordnet, die sein kleineres Landstück in Nuwei'meh nördlich von Jericho mit Olivenbäumen bepflanzt hatte.

Herr, wir beten, für die palästinensischen Landwirte, was sie durch die israelischen Streitkräfte miterleben müssen, die ihre Bäume fällen sie um ihre einzige Einnahmequelle bringen. Wir sehnen uns nach der Zeit, wenn die Wort Deines Propheten Micha erfüllt werden, "jeder sitzt unter seiner eigenen Weinrebe und unter seinem eigenen Feigenbaum, und niemand macht sie ängstlich. " Micha 4, 4.
Herr, nach Deiner Barmherzigkeit 

Mehr als 700 Palästinenser in der Nachbarschaft von Silwan, im besetzten Ostjerusalem erwarten eine Entscheidung vom oberstem israelischen Gerichtshof, der ihr Recht in ihren Eigenheimen zu leben bestätigen konnte.  Sie beziehen sich auf Regel, dass den Eigentümern, das Land worauf ihre Häuser stehen, mehr als ein Jahrzehnt zuvor einer jüdischen Treuhand übertragen sein muss.

Herr, wir beten, dass die israelische Regierung ihre Strategie verlässt, die Palästinenser aus ihren Häusern heraus zu drängen.
Herr, nach Deiner Barmherzigkeit
 
Marah Natshe ist die erste weibliche Zirkustrainerin in Palästina und die führende weibliche Künstlerin in "Sarab" - oder Fata Morgana, eine palästinensische Zirkusschulvorstellung. Es ist eine ungewöhnliche Zirkusvorstellung, mit Jonglagen und Akrobatik, um auf die Notlage der Flüchtlinge im Nahen Osten einschließlich Palästinenser bekannt zu machen.

Herr wir danken Dir für Marah und für die Art wie sie ihre kreativen Geschenke verwendet um Ungerechtigkeit darzustellen. Möge dein innovativer Geist Marahs Führung segnen und alle die an diesem Projekt beteiligt sind?
            Herr, nach Deiner Barmherzigkeit

Wir beten mit dem Weltrat der Kirchen für die Länder Malawi und Sambia.
 Herr, nach Deiner Barmherzigkeit


Tuesday, June 19, 2018

عربي Arabic June 21 -2018


1.   تواصل غزة :"مسيرة العودة الكبرى" وفي الأجواء أيضاً اختتام شهر رمضان الفضيل ودعوات ليلة القدر والتهنئة بعيد الفطر. 
·       نواصل يا رب صمودنا السلمي على حدود قطاع غزة. كن يا رب مع اخوتنا المتظاهرين في غزة كي يحققوا أهداف مسيرتهم السلمية الباسلة وينالوا حقوقهم المشروعة بالعودة والحرية والعيش الكريم.

2.   إن استخدام قوات الاحتلال للذخيرة الحية ضد متظاهرين فلسطينيين في غزة دون وجود "تهديد وشيك للحياة" يرقى لجرائم حرب. هذا ما ورد في تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش. كذلك انتقدت المنظمة لجوء اسرائيل لسياسة التبرير والاستهتار بأرواح الفلسطينيين، وذكرت سياسة الولايات المتحدة القائمة على استخدام الفيتو لمنع المحاسبة الدولية فيما يخص الممارسات الإسرائيلية. وحثت المنظمة على تبني قرار يضمن حماية الفلسطينيين وأن "تقوم لجنة أممية بالتحقيق فى جميع الانتهاكات والتجاوزات وتحديد المسئولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية".
يا إلهنا الحي العادل. إليك نصلي من أجل مزيد من المحاسبة الدولية ضد الأقوياء والجبابرة في العروش الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويستهترون بالأرواح. لينال الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء العوقبات العادلة. نسألك أيضاً أن تنعم بلادنا بالأمان والسلام. إليك نطلب يا رب.    

3.   تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً اقترحته فلسطين تدين فيه الاحتلال على ممارسة العنف في قطاع غزة. واستشهد منذ ٣٠ مارس ما يناهز ١٢٠ فلسطينياً، وأصيب ٣٨٠٠ شخصاً جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحيّ على المتظاهرين عند حدود غزة.
نشكرك يا الله على زيادة الوعي بقضيتنا حول العالم، وتبني الأمم المتحدة لقرارات تستنكر انتهاك حقوق الانسان في بلادنا وتتحدى سياسة الفيتو الأمريكية. نأمل أن تدخل هذه القرارات حيز التطبيق.


4.   أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفرقة متظاهرين خرجوا في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، انتقدوا فيها سياسات السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة. يذكر أن من جُملة الحقوق الدولية والفلسطينية الحق في التعبير والتظاهر السلمي.
نصلي يا رب أن تعتمد السلطة الفلسطينية على حكم القانون قولاً وفعلاً، وأن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم فيها استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين. نأمل أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين. نصلي أن تنتشر في بلادنا ثقافة الديمقراطية الفعلية والحوار الوطني والإصغاء إلى الآخر. 
 
5.   لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الشخصي جاريد كوشنر أثناء زيارتهما للبلاد هذا الأسبوع. يُذكر أن الرئيس الأمريكي يعتمد سياسة الابتزاز للضغط على السلطة الفلسطينية للموافقة على خطة مستقبلية تحدد مصير العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية.
كن معنا يا رب في هذه الأوقات العصيبة. دعنا نواصل مسيرتنا العادلة، وألا نرضخ لسياسة الابتزاز، واثقين بأننا سننال حقوقنا عاجلاً أم آجلاً.

6.   على هذه الأرض ما يستحق الحياة. أثبتت مدربة السيرك الفلسطينية مرح النتشة، البالغة من العمر ٢٤ عاماً ذلك بعملها كأول أنثى تدرب السيرك في فلسطين. تظهر في عرضها الرمزي "سراب" الذي أنتجته مدرسة سيرك فلسطين إشارات رمزية تشير إلى قضية اللاجئين.
نشكرك يا رب على هِمة ونشاط الفنانة مرح وعملها الإبداعي. نسألك أن تواصل مرح وغيرها من المبدعات الفلسطينيات مثل هذه الأعمال، وأن يرى جمهورنا الفلسطيني المزيد من المبادرات التي تدخل البهجة في القلوب.

7.   استلم المزارع الفلسطيني عاصي الدمرة الثلاثاء الماضي أمراً بالإخلاء والخروج من أرضه. جاء ذلك بعد محاولة قوات الاحتلال وضع أياديها على أرضه في غور الأردن البالغ مساحتها ٢٥ دونماً والمزروعة بأشجار النخيل. كذلك تلقى المزارع سليمان الزايد من النويعمة شمال أريحا أمراً مشابهاً، علماً أنه يملك ٤ دونمات من الأرض المزروعة بأشجار الزيتون. 
نواصل يا رب أدعيتنا من أجل المزارعين الفلسطينيين الذين يقتلع الاحتلال أشجارهم ويصادر أراضيهم. نسألك أن يكون مزارعونا كما ورد في رؤى ميخا
٤:٤ "بَلْ يَجْلِسُونَ كُلُّ وَاحِدٍ تَحْتَ كَرْمَتِهِ وَتَحْتَ تِينَتِهِ، وَلاَ يَكُونُ مَنْ يُرْعِبُ، لأَنَّ فَمَ رَبِّ الْجُنُودِ تَكَلَّم".

8.   ينتظر ما يراوح ٧٠٠ فلسطينياً من منطقة سلوان في القدس المحتلة قراراً مصيرياً من المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد ما إن كان بمقدورهم البقاء في منازلهم. ذلك بعد محاولة بعض الجهات الاستيطانية الاستيلاء على الأرض التي يقيمون فيهم.
نسألك أيها الاله العظيم أن تضع حداً لسياسة الاستعمار والاستيطان المتغلغل في بلادنا، على خطى النبي أشعياء ٣٢:١٨
"ويسكن شَعْبِي فِي مَسْكَنِ السَّلاَمِ، وَفِي مَسَاكِنَ مُطْمَئِنَّةٍ وَفِي مَحَلاَّتٍ أَمِينه".

9.   نضم صلاتنا إلى صلاة مجلس الكنائس العالمي ونصلي من أجل الملاوي وزامبيا.

English June 21 -2018


Sabeel Wave of Prayers
June 21st, 2018

The “Great March of Return” continues in Gaza.  Tens of thousands of Palestinians attended morning prayers for Eid-el-Fitr, the celebration which marks the end of the month-long Ramadan fast.
·         Lord we continue to pray for the Palestinian demonstrators and their commitment to non-violence. We pray that the Israeli government would abide by international law and would allow Palestinian refugees to return to their homeland. Lord in you mercy…Hear our prayer

Last week Human Rights Watch (HRW) objected to the Israeli forces ‘repeated use of lethal forces’ in the Gaza Strip’ against Palestinian demonstrators who ‘posed no imminent threat to life’ and stated that these actions ‘may amount to war crimes’. The Middle East director at HRW, Sarah Leah Whitson, went on to say that Israel should not be allowed to ‘conduct investigations which mainly whitewash the conduct of its troops’. She also stated that the US should not be allowed to block international accountability with its Security Council veto.

·         Lord, we cry to you and ask that the eyes of the powerful may be opened to the pain and suffering of the Palestinians in this troubled land. Lord in your mercy …

It gives us hope that the UN General Assembly approved a Palestinian-backed resolution blaming Israel for violence in Gaza and deploring its ‘excessive use of force’. Since March 30, more than 120 Palestinians have been killed and over 3,800 wounded by Israeli army fire along the Israel-Gaza border.

·         Lord we are thankful that the U.N. representatives have spoken out for the protection of Palestinian civilians and are investigating human rights violations. Lord in your mercy ………..

On Wednesday night a peaceful demonstration was held in Ramallah to call on the Palestinian Authority to lift the sanctions it has imposed on Gaza. These sanctions are further exacerbating the suffering caused by the Israeli siege of Gaza. The Palestinian Authority sent in the riot police to disperse the protest. They fired tear gas and arrested a number of protestors.

·         Lord, we pray for the Palestinian Authority that it would exercise its authority in a just and righteous way. May those who call out for justice for the oppressed remain steadfast.  Lord in your mercy……

Palestinian President Mahmoud Abbas will not meet with U.S. President Donald Trump's adviser, Jared Kushner, who is expected in the region this week. President Trump is bullying an already oppressed people into an agreement that deprives them of their basic rights.
  Lord, be with us in the time ahead that we remain steadfast with regards to our Palestinian rights.  Make us strong to stand firm for Justice for all that are oppressed in this land. Lord in your mercy ………..
 On Tuesday June 12 the Israeli forces ordered a Palestinian farmer, Ahmad Assi Damra, in the Jordan Valley to evacuate his land. They plan to destroy his six acres of palm trees. A similar order was reportedly made to another Palestinian farmer, Suleiman al-Zayed, who had planted his smaller plot in the village of Nuwei’meh, north of Jericho, with olive trees.

·         Lord, we continue to pray for the Palestinian farmers as they witness the Israeli forces  uproot their trees and deprive them of their only source of income. We long for the  time when the words of your prophet Micah are fulfilled, “Everyone will sit under their own vine and under their own fig tree, and no one will make them afraid…” Micah 4:4. Lord in your mercy…

More than 700 Palestinians in the neighborhood of Silwan, in occupied East Jerusalem are awaiting a decision from Israel’s High Court, which could determine their right to live in their own homes. They are challenging a ruling that transferred ownership of the land on which their homes stand, to a Jewish trust more than a decade ago.

·         Lord, we pray that the Israel government will abandon its strategy of forcing the Palestinians out of their homes. Lord in your mercy…

Marah Natshe  is the first female circus trainer in Palestine and the leading female performer in "Sarab" - or mirage, a Palestinian Circus School show. It is an unusual circus show which features juggling and acrobatics to highlight the plight of refugees from the Middle East, including Palestinians.

·         Lord we thank you for Marah and for the way she is using her creative gifts to highlight injustice. May your innovative spirit bless Marah’s leadership and all who are involved in this project. Lord in your mercy…….

·         We join the World Council of Churches in praying for the countries of Malawi and Zambia. Lord in your mercy…


Wednesday, June 13, 2018

Japanese June 14 -2018

※ この嘆願は、毎週木曜日正午に東エルサレムでパレスチナのキリスト者が集まってささげているエキュメニカルな礼拝のために用意されたもので、波が伝わっていくように世界中で祈りを共にしてほしいという願いが込められて配信されています。
# 金曜日、イスラエル兵が15歳の少年ハイサム・アル=ジャマルと他に3人を射殺、92人に怪我を負わせました。この11週間で、ガザ境界線でのデモに参加していた100人以上のパレスチナ人が殺害されています。
主よ、恐ろしいほど多くの命が失われています。どうかこの虐殺を終わらせてください。どうかパレスチナ人が自分たちの故郷で尊厳と正義を享受して平和に暮らすことができるようにしてください。
主なる神よ、みこころがおこなわれますように
# 先週火曜日、イスラエル軍はフムサ・アル=ファウカ村を襲撃し、パレスチナ人五家族をその住まいから追い出しました。イスラエル軍はこの地域で軍事演習を行うことにしています。この五家族は、この2ヶ月間だけで、既に三度も同じ目に遭っています。
主よ、家は保護と安全を与える場所であるべきです。しかし、フムサ・アル=ファウカ村の人々は頻繁に追い立てられ、嫌がらせを受けています。どうかイスラエル軍による迫害が止みますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
# 先月、ベドウィンの村アル=アラキブがイスラエル軍によって取り壊されました。129回目になります。イスラエル政府は、様々な手段を用いて、ベドウィンの人々を町に移住させ、かれらの土地を奪おうとしています。しかし、あてがわれている施設は、ベドウィンの人々の生活の必要や慣習に適したものではありません。
主よ、アル=アラキブ村に対して国際社会から差し伸べられてきた支援のゆえに感謝します。世界中の人々がイスラエル政府の所業にショックを受けています。どうかわたしたちを強めて、隣人を自分のように愛する心をもって、あなたの正義のためにこれからも働くことができるようにしてください。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
# パレスチナ人と人権活動家は、イスラエルでの特別なイベントをボイコットするように国際社会に求めてきました。パレスチナ占領をやめるように、イスラエル政府に圧力をかけるためです。アルゼンチンのサッカーチームは、これに応えて、エルサレムで計画されていたイスラエルとの親善試合をキャンセルしました。パレスチナのサッカー選手たちはアルゼンチンのチームに感謝を表明しました。
主よ、「荒れ野に公平が宿り、園に正義が住まう」(イザヤ32:17)時を、わたしたちは切望しています。主よ、どうかみ国が来ますように。みこころがおこなわれますように。
# ナビサレ村のイザ・アル=タミミ、21歳が、村でのデモに参加していてイスラエル軍に撃たれて負った傷が原因で死にました。
主よ、イザ・アル=タミミの家族と友人のために祈ります。どうか、つらい時を過ごしている彼らに慰めをお与えください。抗議行動に参加しているパレスチナ人の安全をお守りください。イスラエル軍による占領を終わらせてください。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
# イスラエルの国会は、イスラエル国が「そのすべての市民のための国家」となることを求める法案を否決しました。少数者であるアラブ人の人権を多数者であるユダヤ人の人権と等しく認めなければならないとする議論が却けられました。
主よ、どうかイスラエル国が民族や宗教に基づいて市民を差別しない国となる日が来ますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
# ガザからの「火の凧」によって境界線付近が火事になって被った損害の賠償とするため、イスラエルはパレスチナ自治政府の資金を差し押さえることを決めました。ハナン・アシュワリ博士(PLPシニアメンバー)は次のように述べて、この決定を国際法の違反として非難しました。「イスラエルは、自分が犠牲にしている者たちを罰すると主張している。その不法で抑圧的な植民地化の体制に対するどんな形での抵抗であれ、すべてを犯罪と見做している。これは、国際法、国際人道法の甚だしい違反であって、パレスチナ人に対する集団的懲罰であり、あからさまな犯罪に他ならない。パレスチナ自治政府の歳入は、イスラエルの管轄の下に置かれるべきでない。」
主よ、どうか国際法に違反するイスラエルのやり方が阻まれますように。難民の帰還権を主張するパレスチナのデモ参加者の正当な要求が認められ、ガザの軍事的封鎖が止みますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
# 今週末、パレスチナ、イスラエル、そして世界中のイスラム教徒の兄弟姉妹は、ラマダン(断食月)の終わりの祝祭イード・アル=フィトルを祝います。
主よ、どうかこの時がそれを祝うすべての人にとって特別な時となりますように。家族、友人とのよき親睦の機会となりますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
# 世界教会協議会(WCC)に連なって祈りましょう
神よ、ボツワナ共和国、ジンバブエ共和国に生きる人々を覚えて感謝をささげます。不正義に抗議し、よき統治を求める教会の預言者的な証しのゆえに。HIV/AIDSの感染拡大を抑え、患者を手当てする取り組みのゆえに。すべての人の生活を向上させる経済的進展のゆえに。この地域を象徴する動物や鉱物資源のゆえに、またそれらを搾取から守る対策のゆえに。憐れみ深い主よ、わたしたちの嘆願をお聞きください。公正な選挙によって民主的な政府が生まれ、政治的不安定、暴力、人権侵害の問題が解決されますように。経済が安定して、すべての人が栄え、正義と平和のうちに生きることができますように。すべての人の健康状態、平均寿命が改善される有効な取り組みがなされますように。この地域に生息する動物の多様性を保護する対策が取られますように。干ばつ、砂漠化に遭いながらも、家畜、作物を育てている人々のために祈ります。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
○祈り(ボツワナ)
わたしたちの建築者、愛する神よ
あなたは社会を築くのに必要なすべての資材を持っておられます
あなたは砕け散った人生のすべてを知恵で包む力をお持ちです
あなたは世界を形作り直す知恵をお持ちです
どうかあなたの知恵と力と愛によって、わたしたちを励まして
この共同体を建てなおすことができるようにしてください

Swedish June 14-2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.Bed med Sabeel
14 juni 2018

I fredags sköt och dödade israeliska soldater en 15-årig pojke, Haitham al-Jamal och tre andra palestinier och 92 skadades. Under de sista elva veckorna har mer än hundra palestinier dödats i demonstrationer längs Gazas gräns.

Herre, vi ber att det ska bli ett slut på denna förskräckliga förlust av liv. Vi
ber att palestinier än en gång ska få leva fredligt och åtnjuta respekt och
rättvisa i sitt hemland.
Herre Gud, låt din vilja ske...

Förra tisdagen  gjorde den israeliska armén en räd i byn Humsa al-Fawqa och förvisade fem palestinska familjer från sina hem. Armén planerar militärövningar i området. Detta händer dessa familjer för tredje gången under så kort tid som två månader.

Herre, våra hem ska vara en plats för skydd och säkerhet och trots det
upplever människorna i Humsa al-Fawqa upprepade gånger vräkningar
och trakasserier. Vi ber att denna militära mobbning ska upphöra.
Herre, i din nåd...

Förra månaden revs beduinbyn al-Araqib för den etthundratjugonionde gången av den israeliska armén. Den israeliska regeringen har använt olika metoder för att öka trycket på beduinbefolkningen för att de ska flytta till centralorter och att sedan kunna konfiskera deras marker. De områden som regeringen planerar är inte utformade efter beduinernas behov och ger inte utrymme för deras livsstil.

Herre, vi tackar dig för det internationella stöd som har uttryckts för byn
al-Araqib. Människor runt hela världen har chockats av den israeliska
regeringens agerande. Vi ber om ökad styrka i arbetet för din rättvisa, med
kärlek i våra hjärtan och beslutna att älska våra grannar som oss själva.
Herre, i din nåd...

Palestinska organisationer och mänskorättsorganisationer har bett den internationella samhället community att bojkotta speciella arrangemang i Israel för att utöva tryck på den israeliska regeringen för att den ska avsluta sin ockupation av Palestina. Det argentiska fotbollslaget besvarade den begäran genom att ställa in en vänskapsmatch mot det israeliska laget i Jerusalem. De palestinska fotbollsspelarna har uttryckt sin tacksamhet till det argentinska laget.

Herre, vi längtar efter när “Rätten skall bo i öknen, rättfärdighet i
trädgården. Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig
ro och trygghet.” Jes: 32:16, 17
Herre, låt ditt rike komma och din vilja ske...

 En 21-åring, Izza Al- Tamimi, från byn Nabi Saleh dog av sina skador efter att ha blivit skjuten av den israeliska armén under en demonstration i sin by.

Herre, vi ber för familjen och vänner till Izza Al-Tamimi att du ska ge dem
tröst i denna stressande tid. Vi ber om säkerhet för palestinska
demonstranter och om ett slut på den israeliska militärockupationen.
Herre, i din nåd...

Det israeliska Knesset har avslagit ett lagförslag som uppmanade Israel att bli “en stat för alla sina invånare”. Skälet är att man då måste erkänna rättigheterna för den arabiska minoriteten likaväl som för den judiska majoriteten.

Herre, vi ber om den dag när Israel blir ett land som inte längre
diskriminerar sina invånare på grund av etnicitet eller religion.
Herre, i din nåd...

Israel kommer att utnyttja Palestinska Myndighetens (PA) inkomster för att ersätta skador som orsakats av”elddrakar” från Gaza som har startat brännder på fält vid gränsen. Doktor Hanan Ashrawi förkastar Israels beslut att dra in medel från PA och kallar det kränkning av internationell rätt.
”Israel framhärdar i att straffa sina egna offer och kriminaliserar alla former av motstånd överhuvudtaget genom sitt förtryckande system av kolonisation. Ett sådant förslag är en oerhörd kränkning av internationell rätt och utgör en kollektiv bestraffning av det palestinska folket och är direkt stöld. Palestinska inkomster ska inte utsättas för israelisk rättskipning.

Herre, vi ber att den israeliska policyn av att kränka internationell rätt skall
stoppas. Låt de rättfärdiga kraven från palestinska demonstranter, om rätten
för flyktingar att få återvända och att lyfta den militära blockaden av Gaza,
bli uppfyllda.
Herre, i din nåd...

Det här veckoslutet kommer våra muslimska systrar och bröder i Palestina, Israel och runt hela världen att fira Eid al-Fitr, festen som avslutar Ramadan.

Herre, vi ber att detta ska bli en speciell tid för alla som firar och att de ska
få möjlighet till gemenskap med familj och vänner.
Herre, i din nåd...

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Botswana och Zimbabwe.
Herre, i din nåd...