Wednesday, October 31, 2018

German- 1 Nov, 2018


November 2018

Mit zunehmender Gewalt der Streitkräfte Israels gegen die rechtmäßig Protestierenden hat der „Große Marsch der Rückkehr“ seinen 31.Freitag erreicht. Mehr als 230 Menschen wurden an diesem Tag verwundet, fünf wurden getötet, unter ihnen der 19-jährige Nassar Abu Tim.

Herr aller Leidenden, wir bitten um eine Verpflichtung für die Menschenrechte und den Schutz allen Lebens von allen Seiten. Wir bitten um eine effektive internationale Intervention, um das Recht zu sichern. Wir bitten um humanitäre Hilfe und Wiederaufbau, wo Zerstörung geschah. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit in unseren Häusern und auf unseren Straßen. Umhülle alle und jede(n) einzeln Deiner Menschen mit Deiner Liebe. Lass sie Dein Wort hören: „Kommt zu mir alle, die ihr leidet und belastet seid; ich will euch Ruhe geben.“ (Matthäus 11.28)                          Herr, nach Deiner Barmherzigkeit, erhöre

unsere Gebete.Die Zahl der Toten bei den Überschwemmungen am Jordanufer beim Toten Meer ist auf 20gestiegen; die Mehrzahl der Toten und Verletzten sind Schulkinder der Gegend. Auf Bitten Jordaniens hat Israel zur Rettung und Bergung Hilfsgruppen geschickt.

Herr, umgib uns nun mit Deiner Güte und Deinem Frieden inmitten von Stürmen und Erdbeben, Feuer oder Wassermassen. Tröste mit Deinem Geist die Familien der Kinder und Erwachsenen, die getötet oder verletzt wurden; stärke alle, die zu Hilfe kommen, und erfülle uns mit der Hoffnung auf Deine neue Schöpfung.                              Herr, nach Deiner Barmherzigkeit, erhöre unser Gebet.

Der Bericht einer Menschenrechtsgruppe hat Hamas und Fatah wegen häufiger Festnahmen und Folter von friedlichen Kritikern und Opponenten kritisiert.

Wir bitten für alle, die in Palästina ein Amt haben und von der Macht geblendet werden. Öffne ihnen die Augen, dass sie das Unrecht ihres Tuns sehen und erkennen, dass sie vor dem internationalen Gesetz verantwortlich sind.   

                            Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...

Nach einem friedlichen Protest koptisch-orthodoxer Priester gegen Israel wegen Bauarbeiten an der ethiopisch-orthodoxen Kirche, wurden mehrere koptische Priester tätlich angegriffen und einer von der israelischen Polizei verhaftet.

Herr, gib den Geistlichen in Palästina und Israel die Stärke, dass sie wahrnehmen, dass „der Menschensohn nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen“ (Markus 10,45) Gib ihnen das Vertrauen, zusammenzustehen, statt einander anzugreifen.                               Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...

In dieser Woche findet die Sabeel-Herbst-Zeugen-Tour statt, die dem Kreuzweg folgt.

Herr, wir bitten um einen fruchtbaren und lohnenden Besuch, der den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, die Lage vor Ort aus erster Hand zu erleben. Wir bitten, dass alle ermutigt und inspiriert heimkommen, um die Arbeit für dies geschundene Land fortzusetzen.                                    Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...

Der Palästinensische Gefangene Khader Adnan (40) ist seit 57 Tagen in einem Hungerstreik als Protest gegen seine willkürliche Verhaftung durch Israel.

Herr, wir beten für Khader Adnan, der seinen friedlichen Protest gegen die illegalen Aktionen der Besatzung fortführt. Wir beten für die baldige Befreiung von Adnan und allen palästinensischen politischen Gefangenen.                                   Herr, nach Deiner armherzigkeit...

Die zweite KUMI NOW -Woche steht nun im Netz. Wir ermutigen euch, die Zeit zu nehmen, um die Informationen zu lesen und euch an der Aktion dieser Woche zu beteiligen, Papierpuppen zu verschicken.

Herr, wir sind dankbar für alle, die solidarisch zu den Menschen in Palästina stehen. Möge die gewaltfreie KUMI NOW Initiative den Verantwortlichen in Israel die Augen öffnen, dass sie die Politik der Enteignung und ungerechten Behandlung verwerfen.                                Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...Wir beten mit dem

Weltrat der Kirchen für Kanada und die USA.                          Herr, nach Deiner Barmherzigkeit erhöre unsere Gebete. AMEN

Bed med Sabeel 1 november 2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med  Sabeel
1 november 2018

Den ”stora marschen för återvändande” i Gaza, genomfördes för sin trettioförsta fredag mitt i ett ökande våld från de israeliska styrkorna mot dem som, med all rätt, protesterar. Mer än 230 människor skadades och fem dödades, bland dem 19-årige Nassar Abu Tim.
 • Du lidandets Herre, vi ber att båda sidor ska agera efter mänskliga rättigheter och att skydda liv. Vi ber om ett effektiv internationellt ingripande för att garantera rättvisa. Vi ber för humanitärt biståndsarbete och för rättvisa i våra hem och för återuppbyggnad där förstörelse har skett. Vi ber om fred på våra gator och i våra hem. Omfamna alla dessa de dina i din kärlek. Låt dem höra: ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila.” Matt 11:28
  Herre, i din nåd…    Hör våra böner.

Antalet döda vid översvämningarna nära Jordans stränder vid Döda Havet, har stigit till 20 personer. De flesta av de döda var skolbarn från området. På begäran från Jordanien har Israel skickat räddningsteam för att hjälpa till med räddningsarbete och återuppbyggnad.
 • Herre, omge oss nu med din nåd och frid under storm och jordbävning, eld och översvämning. Trösta, genom din Ande, familjerna som sörjer barn och vuxna som har dödats eller skadats. Stötta dem, som arbetar med att rädda, och fyll oss med hopp om din nya skapelse, genom dig, vår klippa och befriare.
  Herre, i din nåd…

En rapport från Human Rights Watch har kritiserat både Hamas och Fatah för många arresteringar och tortyr, av dem som kritiserar och opponerar sig på fredlig väg.
 • Vi ber för alla dessa makthavare i Palestina som är förblindade av makt. Låt dem se att de handlar felaktigt och kan hållas ansvariga enligt internationell lag.
  Herre, i din nåd…

   
Som en följd av en fredlig protest av koptisk-ortodoxa präster, mot Israels sätt att utföra arbete på den egyptisk-koptiska kyrkan, blev flera koptiska präster angripna och en arresterades av israelisk polis. (Gäller renovering i Gravkyrkan, gammalt regelverk följs ej. Ett sätt att söndra. Övers. anmärkning)

 • Nådens Herre, ge präster i israel och Palestina styrkan att inse att ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna.” Mark 10:45. Ge dem trohet att stå bredvid varandra, hellre än mot varandra.
  Herre, i din nåd…

   
Sabeels höstresa ”Witness Tour” sker denna vecka. Temat är en nutida ”Korsets väg”, Via Dolorosa.

 • Herre, vi ber för ett berikande och fruktbärande besök som gör det möjligt för deltagarna att se och förstå, genom att uppleva det som sker på marken. Vi ber att de ska resa tillbaka inspirerade och uppmuntrade till att fortsätta arbetet för rättvisa och fred i detta orosfyllda land.
  Herre, i din nåd…


Den palestinske fången Khader Adnan, 40, har genomfört en öppen hungerstrejk i 57 dagar, som en form av protest mot sin ”godtyckliga” fängslande av Israel.

 • Herre, vi ber för Khader Adnan när han fortsätter sin fredliga protest mot de orättvisa handlingar som ockupationen medför. Vi ber om ett snabbt frigivande av Adnan och alla de palestinska politiska fångarna.
  Herre, i din nåd…

   
Den andra vecka i Kumi Now-initiativet finns nu online på www.kuminow.com . Där kan man läsa om veckans aktivitet. Vi uppmuntrar alla att ta sig tid att läsa informationen och att engagera sig i veckans aktivitet; att skicka pappersdockor.

 • Herre, vi tackar dig för alla som solidariskt står upp för det palestinska folket. Låt ickevåldsaktionen Kumi öppna ögonen hos beslutsfattarna i Israel, så att de upphör med sina metoder av berövande och orättvis behandling.
  Herre, i din nåd…

   
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Kanada och USA.

  Herre, i din nåd….Vague de prière pour le jeudi 1er novembre 2018


PRIÈRE DE SABEEL
                                                                                                                                         
Dieu de miséricorde et d’amour, nous Te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous Te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.
Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et en faveur de la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité, et pour le respect de la dignité de tout être humain.
À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours. Amen.

Vague de prière pour le jeudi 1er novembre 2018
La ‘Grande Marche du Retour’ s’est déroulée ce 31ème vendredi dans un contexte de violence accrue de la part des forces israéliennes et de militants israéliens mêlés aux protestataires légitimes. Plus de 230 personnes ont été blessées et cinq ont été tuées, dont Nassar Abou Ti âgé de 19 ans.
Seigneur de la souffrance, nous Te prions pour que toutes les parties s’engagent à respecter les droits humains et pour que la vie de tous soit protégée. Nous Te prions pour qu’une intervention internationale efficace garantisse la justice. Nous Te prions pour une aide humanitaire et pour la reconstruction de ce qui a été détruit. Nous Te prions pour la paix et la justice dans nos foyers et dans les rues de nos villes. Embrasse tous et chacun des membres de ton peuple dans Ton amour. Permets-leur d’entendre : ‟Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos” (Matthieu 11.28). Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Le bilan des crues brutales qui se sont produites près de la rive jordanienne de la Mer Morte s’élève à 20 victimes, avec une majorité d’écoliers du secteur parmi les morts et les blessés. À l’appel de la Jordanie, Israël a envoyé des équipes de secours pour le sauvetage et les soins.
Seigneur, entoure-nous de Ta grâce et de Ta paix au milieu des tempêtes et des tremblements de terre, des incendies et des inondations. Par Ton Esprit, console les familles des enfants et des adultes qui sont morts ou qui ont été blessés, soutiens ceux qui apportent leur aide, et remplis-nous de l’espérance de Ta nouvelle création. Par Toi, notre rocher et notre rédempteur. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Un rapport de l’organisation de défense des droits humains ‘Human Rights Watch’ a critiqué tant le Hamas que le Fatah pour fréquemment arrêter et torturer des critiques et des adversaires pacifiques.
Nous Te prions pour tous ceux qui exercent une autorité en Palestine et qui sont aveuglés par le pouvoir. Accorde-leur de pouvoir prendre conscience de ce qui est mauvais dans leurs actes et de se comporter en accord avec le droit international. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Suite à une action pacifique de protestation organisée par des prêtres coptes orthodoxes contre des travaux menés par Israël à l’église copte éthiopienne dans l’enceinte du complexe du Saint Sépulcre à Jérusalem-Est, plusieurs prêtres coptes ont été malmenés et l’un d’eux a été arrêté par la police israélienne.
Seigneur de grâce, donne aux membres du clergé en Palestine et Israël la force de réaliser que ‟le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir” (Marc 10.45). Donne-leur la force d’être solidaires les uns des autres plutôt que de vivre en conflit les uns avec les autres. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
La Visite de Découverte d’automne organisée par Sabeel a lieu cette semaine, après le Chemin de Croix contemporain.
Seigneur, nous Te prions pour une visite enrichissante et fructueuse qui permettra aux participants de découvrir et de se rendre compte directement de la situation sur le terrain. Nous Te prions pour qu’ils soient inspirés et encouragés à poursuivre le travail en faveur de la justice et de la paix pour ce pays troublé, une fois qu’ils seront rentrés chez eux. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Le prisonnier palestinien Khader Adnan, âgé de 40 ans, est en grève de la faim depuis 57 jours pour protester contre sa détention ‟arbitraire” par Israël.
Seigneur, nous Te prions pour Khader Adnan qui continue à protester pacifiquement contre les actions injustes de l’occupation. Nous Te prions pour une libération rapide d’Adnan et de tous les prisonniers politiques palestiniens. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
La deuxième semaine de l’initiative Kumi Now (Lève-toi maintenant !) est en ligne sur  www.kuminow.com et permet de connaître et s’engager dans l’action de cette semaine. Nous encourageons les participants à prendre le temps de lire les informations, et à s’engager dans l’action de cette semaine par l’envoi de poupées en papier.
Seigneur, nous Te remercions pour tous ceux qui font preuve de solidarité avec le peuple palestinien. Puisse l’action non-violente Kumi ouvrir les yeux des décideurs en Israël afin qu’ils renoncent à leurs politiques de spoliation et de traitements injustes. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.
Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations du Canada et des États-Unis d’Amérique. Seigneur, dans Ta miséricorde, entends notre prière.

Invitation à la vague de prière
Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel locaux et internationaux de prier pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région, à un rythme hebdomadaire. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, comme au cours du Service de Communion de Sabeel, tous les jeudis. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de Prière » recouvre le monde entier.

Vous pouvez aussi consulter le blog des Amis de Sabeel France : https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/
Japan 1-11-2018

※ この嘆願は、毎週木曜日正午に東エルサレムでパレスチナのキリスト者が集まってささげているエキュメニカルな礼拝のために用意されたもので、波が伝わっていくように世界中で祈りを共にしてほしいという願いが込められて配信されています。
#帰還大行進は31回目の金曜日を数えました。イスラエル軍と戦闘的な抗議者の間で武力衝突は激しくなるばかりで、230人が負傷し、19歳のナサル・アブ・ティムを含む5人が殺害されました。
苦しむ者の主よ、わたしたちの祈りをお聞きください。どうかすべての側が人権を尊重し、すべての人の命を守りますように。速やかに国際社会が介入して正義が行われますように。破壊のあったところに、人道援助と再建がありますように。どうか、家々に、町の通りに、平和、正義が、ありますように。あなたの愛で、み民ひとりひとりを包んでください。「労苦している者、重荷を負っている者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう」(マタイ11:28)というあなたのみ声を、どうかかれらが聞くことができますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
#死海のヨルダン側の岸辺近くで起きた鉄砲水による死者は20人になりました。死傷者のほとんどがその地域に住む子どもたちです。ヨルダンの要請を受けて、イスラエルは救急援助隊を派遣しました。
主よ、嵐や地震の中、火や洪水の中にいるわたしたちを、愛と平和で包んでください。聖霊によって、犠牲になった子どもたち、おとなたちの家族を慰め、救援にあたっている者たちを支え、わたしたちを新しい創造の希望で満たしてください。わたしたちの岩、贖い主であられるあなたによって祈ります。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
#ヒューマンライツウォッチは、ハマス、ファタハ双方を、平和的に批判する者、敵対する者を逮捕し、拷問しているとして批判する報告書を出しました。
権力によって物事が見えなくなっているパレスチナの権力ある立場の者たちのために祈ります。どうか彼らが自らの行動の誤りを認識し、国際法に照らして責任ある行動をとるようにしてください。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
#復活教会(聖墳墓教会)の修復をめぐり、エチオピア・コプト教会に対してイスラエルが計画を進めたことに対してコプト教会の司祭たちが平和的に抗議したところ、複数の司祭が暴行を受け、1人がイスラエル警察に逮捕されました。
恵みの主よ、パレスチナ、イスラエルで働く聖職に、「人の子は仕えられるためではなく仕えるために来た」ことを理解する力を与えてください(マルコ10:45)。彼らに信仰を与え、互いに敵対するのではなく、寄り添うようにしてください。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
#今週、サビールの秋の「聖地の現実を見る旅」が催されます。初めに「現代の十字架の道行き」が行われます。
主よ、どうか旅を豊かで実りあるものとして、参加者が直に現地の状況を見て学ぶことができるようにしてください。どうかかれらがこの紛争に苦しむ地のために正義と平和の働きをする気持ちになり、力づけられて、帰国しますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
#パレスチナ人の囚人、カデル・アドナン、40歳が、イスラエルによる「専断的な」拘留に抗議してハンガーストライキを始めて57日になります。
主よ、正義に反する占領者のやりように対して平和的に抗議を続けているカデル・アドナンのために祈ります。どうか速やかにアドナンとすべてのパレスチナ人政治囚が釈放されますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
#クミ・ナウの第2週の呼びかけがwww.kuminow.comに掲示されました。どうぞ時間を取って、呼びかけを読み、紙の人形を送る今週のアクションに参加してください。
主よ、パレスチナの人々と連帯して行動に参加するすべての人々に感謝します。どうかクミ・ナウの非暴力行動によって、イスラエルの政策決定者たちが目を開かれて、人から財産を没収すること、人を不公正に扱うことをやめますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください
#世界教会協議会(WCC)に連なって祈りましょう
神よ、カナダ、アメリカ合衆国に生きる人々を覚えて感謝をささげます。北米のはるかに広がる大地、その資源と変化に富む風景のゆえに。それが守られ、享受され、賢明に用いられるように。元から住んでいた人々 – ファーストネーションズ 、ネイティブアメリカンズのゆえに。正義のために積極的に提言活動をしている教会関係団体、新移民、難民の必要とするものを支援をしている人々、貧しくて生活が脆弱な人々を支援している人々のゆえに。以前はキリスト教徒の白人が多数派だった多くの地域で取り組まれている教派間、宗教間の関係作りのゆえに。憐れみ深い主よ、わたしたちの嘆願をお聞きください。新たな課題に直面している諸教会のために祈ります。多文化、多宗教、世俗化の波の中で大胆に福音を証しし続けることができますように。生存、土地、人権のために長年闘っている先住民族のために祈ります。後から渡ってきた人々との間で癒しと和解がありますように。新移民のために祈ります。今後も迎え入れられますように。共通の益のための政策が行われて、地域社会や自然資源を搾取する組織的な強欲が効果的に対処されますように。政治指導者のために祈ります。かれらが、これらの国々、そして世界のすべての人々のために、正義、人権、平和を前進させますように。
主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

1st November 2018 English


Sabeel Wave of Prayer
1st November 2018

The “Great March of Return” passed its 31st Friday amid increasing violence from the Israeli forces and militants amongst the legitimate protestors. More than 230 people were injured, and five killed including 19-year-old Nassar Abu Tim.
·         Lord of the suffering, we pray for a commitment to human rights by all sides and the protection of all lives. We pray for effective international intervention to ensure justice. We pray for humanitarian aid and rebuilding where destruction has occurred. We pray for peace and for justice in our homes and on our city streets. Wrap all and each of these your people in your love. Let them hear: “Come to me you who suffer and are burdened, and I will give you rest” (Matthew 11:28). Lord in your mercy…hear our prayer.

The death toll from flash floods near Jordan’s shore of the Dead Sea has risen to 20, with the majority of the dead and injured being local schoolchildren. At the request of Jordan, Israel has sent rescue teams to help with rescue and recovery.
·         Lord, surround us now with your grace and peace through storm or earthquake, fire or flood. By your Spirit, comfort the families of those children and adults who have died or have been injured, sustain those who work to rescue, and fill us with the hope of your new creation; through You, our rock and redeemer. Lord in your mercy…hear our prayer.

A Human Rights Watch report has criticized both Hamas and Fatah for frequently arresting and torturing peaceful critics and opponents.
·         We pray for all those in authority in Palestine who are blinded by power. Grant them that they may see the wrong in their actions and be accountable to international law. Lord in your mercy…hear our prayer.

Following a peaceful protest by Coptic Orthodox priests against Israel carrying out work on the Ethiopian Coptic church, several Coptic priests were assaulted with one being arrested by Israeli police.
·         Lord of grace grant the clergy within Palestine and Israel the strength to realise that “the son of man came not to be served but to serve” (Mark 10:45). Give them the faith to stand alongside one another rather than in opposition. Lord in your mercy…hear our prayer.

The Sabeel Fall Witness Tour takes place this week following the Contemporary Way of the Cross.
·         Lord, we pray for an enriching and fruitful visit that will enable the participants to see and learn firsthand the situation on the ground.  We pray that they will go back inspired and encouraged to continue the work of justice and peace for this troubled land. Lord in your mercy...hear our prayer.

Palestinian prisoner, Khader Adnan, 40, who has been on an open hunger strike for 57 days, as a form of protest against his "arbitrary" detention by Israel.
·         Lord, we pray for Khader Adnan as he continues to protest peacefully the unjust actions of the occupation. We pray for the speedy release of Adnan and all Palestinian political prisoners. Lord in your mercy...hear our prayer.  

Week 2 of the Kumi Now initiative is now online at www.kuminow.com to read and start on the action for this week. We encourage you to take the time to read the information and to engage in this week’ s action of sending paper dolls.
·         Lord, we give thanks to all who stand in solidarity with the Palestinian people. May the Kumi nonviolent action open the eyes of the decision makers in Israel to abandon their policies of dispossession and unjust treatment. Lord in your mercy...hear our prayer 

·         We join the world council of Churches in praying for the countries of Canada and United States of America. Lord in your mercy...hear our prayer 

صلوات الأسبوع

صلوات الأسبوع
 1/11/2018


في أسبوعها الـ 31، تواصل "مسيرة العودة الكبرى" صمودها وتكشف خوف الغزاة من الذكريات.الاحتلال يطلق الرصاص يريد أولا أن يقتل الذكريات، وأن يقتل الضمير فيه الذي يذكِّرُه بكل ما اقترف من ظلم تجاه أهل غزة وكل أهل فلسطين. ويريد ثانيا، أن يتابع جريمته فيقضي على الفلسطينيين، لأن إرادة الحياة والعدل فيهم ترهبه. هو الظالم القوي يخاف من ً من الشعب الأعزل المحاصر. يطلق رصاصه فيصيب ما يزيد عن 230 إنسانا. وارتقي إلى ربهم خمسة آخرون، منهم ناصر أبو تيم البالغ من العمر 19 عاماً وثلاثة آخرون بين 12-14 سنة في خان يونس. ولكن غزة تريد الحياة وتواصل مقاومتها.

· من أجلك يا قطاع غزة نصلي. نعانق صمودك الذي يحرّك بوابات عجزنا، أملاً بأن نمسح الحزن عن شواطئك. من أجلك يا مخيمات غزة نصلي. نحيي كل لاجئة أتعبتها مشقة الانتظار، ومع ذلك تقاوم. من أجلكم يا كل أطباء وممرضي غزة نصلي. تستيقظون في كل فجر، تشقون درب الشفاء والمعاناة في قلب الحصار، وتطيبون جرح كل كائن متألم.  
اللهم، انظر من السماء وتحنن، وارحم.
 تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ" (متى 28:11) يواصل الأسير الفلسطيني عمران الخطيب والشيخ خضر عدنان إضرابهما عن الطعام. يُذكر أن الخطيب مضرب منذ أكثر من 70 يوماً، وعدنان يخوض إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.
 •   يا رب، كن بجانب كافة الأسرى والمعتقلين والموقوفين في فلسطين، وسائر المعتقلين في الدول العربية بسبب فكرهم وكلمة الحق. خفف عنهم سلاسل السجن والجوع والمعاناة. أعطهم أن يجتمعوا بأحبائهم عاجلاً. وبدل قلوب الظالمين برحمتك. أنت الحي القادر والرحيم.

في الأردن الشقيق، جرفت السيول العشرات من الطلاب والطالبات في أثناء رحلة مدرسية قرب البحر الميت، وارتفع عدد الوفيات إلى 20 شخصاً، أغلبهم من الأطفال. وتحركت إسرائيل أيضا فأرسلت طواقم إغاثة."الرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي، مِمَّنْ أَخَافُ؟ الرَّبُّ حِصْنُ حَيَاتِي، مِمَّنْ أَرْتَعِبُ؟" (مز 1:27)·       تحنن علينا يا رب وارحم آباء وأمهات هؤلاء الضحايا، وجميع أحبائهم وأهلهم. املأ يا رب القلوب بقوتك وبصبرك. ارحم يا رب الأردن كله وامنحه الاستقرار والأمن. كن بجانب أهالي هؤلاء الأطفال والمدرسين. امنحهم العزاء والقدرة على الاستمرار في الحياة مع ألم الفقدان. علّمنا التعامل مع الكوارث بروح الأخوة والعطف والمحبة، واحمنا من الفيضانات والحرائق والزلازل.  انتقد تقرير "رقيب حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) كلًّا من حركة فتح وحماس على اعتقال وتعذيب المعارضين المنتقدين للنظام. 
 • اللهم القادر على كل شيء. نصلي من أجل مجتمع تسود فيه ثقافة الاحترام وحرية التعبير والمعتقد. ارشد القادة والسياسيين على التعامل بحكمة واحترام لكرامة كل إنسان وكل اسير. اللهم املأ قلوب حكامنا وكل المسؤولين عدلا ورحمة واحتراما لكرامة الرعايا أو الأسرى لأي سبب كان. علِّم، اللهم، الحكام والشعب كيف يُبنَى المجتمع الأفضل، وأبعد عنا كل أنواع التعذيب. 
اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الرهبان الأقباط في كنيسة دير السلطان في ساحة كنيسة القيامة في القدس، واعتقلت أحد الرهبان لأنهم وقفوا يحتجون ويعارضون أعمال ترميم في كنيسة تخصهم ومن غير  رضاهم. يُذكر أنه يوجد خلاف بين الكنيستين الشقيقتين، بين الأقباط والأحباش، حول الكنيسة المسماة ب"دير السلطان"، والسلطات لم تعمل شيئا لحل الخلاف.    
 • علّمنا حبك يا الله. اللهم، مجتمعنا كله بحاجة إلى مزيد من المحبة، والمزيد من الإنسانية. وكذلك كنيستنا. اللهم املأ قلوب الرهبان المصلين كلهم إليك، والساجدين معا أمامك، املأ قلوبهم بالحكمة والمحبة في إدارة شؤون الكنائس ودور العبادة والشعب، وكل المؤسسات الدينية. اللهم، إننا نؤمن، إننا نحبك. ولكن، زدنا إيمانا ومحبة. آمين.
 تبدأ فعاليات جولات السبيل هذا الأسبوع ودرب الصليب المعاصر.
 • نصلي يا رب ونسألك أن تبارك زيارة المشاركين في فعاليات جولات السبيل. أنر قلوبهم لرؤية واقعنا، فيروا ما هو جيد فيه، وما هو خطأ وظلم فيه، فيعملوا من أجل تثبيت الخير، وإزالة الخطإ والظلم، ويعملوا من أجل الحرية والعدالة. "لِيَوَدَّ بعضُكم بعضًا بمحبة أخوية. تنافسوا في إكرام بعضكم لبعض. إعملوا للرب بهمة لا تفتر وروح متقد. كونوا في الرجاء فرحين وفي الشدة صابرين وعلى الصلاة مواظبين" (رومة 12: 10-12).

Wednesday, October 24, 2018

German October 25-2018

Sabeel - Welle des Gebets
Jeden Donnerstag versammelt sich die Gemeinde in Jerusalem zum Abendmahl und zum Gebet. Ein Gebet, das in diesem Gottesdienst gebetet wird, wird auch an die Beter in aller Welt gesendet, damit in jeder Region um 12 Uhr das Gebet gebetet wird, damit eine Welle des Gebets rund um die Erde entsteht.

 Oktober 2018

„Der Große Marsch der Rückkehr“ an der Gaza Grenze geht weiter. Von den Tausenden, die hier rechtmäßig demonstrieren, wurden wieder 130 -darunter der Journalist Faqdy Thabet- verwundet. Israel hat angekündigt, dass es einen Null-Toleranz-Plan startet, wonach auch auf Protestierende in einiger Entfernung zur Grenze scharf geschossen werde.

Herr, wir beten für alle, die für das Recht aufstehen und ihre Stimmen gegen die Unterdrückung in rechtmäßigem Protest erheben. Beschütze sie alle, die aufstehen, damit alle Welt erkennen kann, was in Gaza geschieht.
                             Herr, nach Deiner Barmherzigkeit erhöre unsere Gebete.

Israel hat die Zerstörung von Khan a- Ahmar um „einige Wochen“ verschoben. Dies kommt mitten in der zunehmenden Gewalt der israelischen Besatzungs-Streitkräfte, die in der letzten Woche gegen Einheimische und internationale Unterstützer Tränengas, Pfefferspray und Blendgranaten einsetzten.

O Herr, sorge doch dafür, dass die zuständigen Behörden in Israel endlich wahrnehmen, dass dieser Ort eine Heimat ist, erbaut durch Weisheit und erhalten durch Verstand (Sprüche, 24,3).  Schenke den Familien in Khan al-Ahmar Frieden und Kraft denen, die zu ihrer Verteidigung aufstehen.
                            Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...

In dieser Woche beginnt die Kumi Now Initiative www.kuminow.com. Diese Initiative von mehr als sechzig Organisationen ermutigt jeden Menschen, gemeinsam aufzustehen für das Recht mit kurzen, einfachen und gewaltfreien Aktionen.

Gütiger Gott, gib uns die Kraft, zusammen mit vielen anderen in der Welt in gewaltfreien Aktionen an der Seite der Menschen in Palästina aufzustehen.
                           Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...

Sabeel hält diese Woche in Ein Kerem ein Bibelstudium für Frauen.

Herr, wir sind dankbar für die Fortführung der Bibelstudien im Kontext mit den Gemeinden in Palästina. Wir bringen ganz besonders vor Dich das Engagement der Frauen, die in Ein Kerem zusammenkommen.
                           Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...

Die Palästinenser-Behörde plant, am 1.November das erste allgemeine soziale Sicherheitssystem einzuführen, das alle im privaten Sektor Beschäftigten erfasst. Die Palästinenser-Behörde erklärt, dass der Zweck des sozialen Sicherheitssystems der Schutz aller Palästinenser sei, die im privaten Sektor beschäftigt sind – im Fall von Alter, Krankheit oder Tod, Verletzungen bei der Arbeit und bei Schwangerschaft. Zehntausende Palästinenser sind auf die Straße gegangen, um gegen Teile des Gesetzes zu protestieren, die sie für unfair halten; viel haben ihr Misstrauen gegen die
Palästinenser-Behörde und ihre Absichten zum Ausdruck gebracht.

Herr, wir beten für alle palästinensischen Arbeiter und Arbeiterinnen, die an den Rändern der Gesellschaft leben  Wir danken für die Protestierenden, die für die Rechte der Menschen aufstehen  und  ihr Anliegen gewaltfrei mit einem kreativen Ruf nach Gerechtigkeit vorbringen. Gib der Palästinenserbehörde offene Ohren, die Anliegen der Leute zu hören, und bescheidene Herzen, um den Menschen in Palästina fair und transparent zu dienen.
                           Herr, nach Deiner Barmherzigkeit...

Wir beten mit dem Weltrat der Kirchen für die Cariben: Antigua und Barbuda, Aruba, die Bahamas, Barbados, Cuba, Curacao, Dominika, die Dominikanische Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Sint Maarten, St Kitts-Nevis, St Lucia, St Vinvent und die Grenadinen, Surinam, Trinidad und Tobago.
                          Herr, nach Deiner Barmherzigkeit, erhöre unsere Gebete. AMEN

Englisch: http://sabeel.org/category/wave-of-prayers/

Swedish October 25-2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med Sabeel
25 oktober 2018

Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter längs Gazas gräns. Bland de tusentals, som med all rätt, protesterar skadades etthundratrettio personer. Bland dem fanns Fady Thabet, en journalist. Israel har tillkännagivit att man planerar att börja en ”nolltolerans”-metod genom att använda skarp ammunition mot demonstranter längre bort från stängslet.

 1. Herre, vi ber för dem som tar ställning för rättvisa och höjer sina röster i rättmätig protest mot förtryck. Skydda dessa som tar ställning för att låta världen få veta vad som händer i Gaza
  Herre, i din nåd… Hör våra böner.


   

  Israel har skjutit upp planerna på rivningen av beduinbyn Khan al-Ahmar i ”några veckor”. Detta besked kommer mitt i det ökande våldet från de israeliska ockupationsstyrkorna som använder tårgas, peppargas och ljudgranater mot invånare i byn, israeler och internationella stödjare på plats, under denna veckan.

   
 • Herre, se till att de israeliska myndigheterna tar sig tid att inse att denna plats är ett hem ”byggt med vishet, skapat med insikt och rummen fyllda av kunskap”. Ords 24:3. Ge familjerna i Khan al-Ahmar fred och styrk dem som står upp till deras försvar.
  Herre, i din nåd…

Kumi-initiativet lanseras den här veckan. Denna satsning av över sextio organisationer
uppmuntrar alla att resa sig upp tillsammans för rättvisa genom korta, enkla, ickevåldsaktioner.
 • Herre, du som visar nåd, ge oss styrkan att resa oss med andra runt om världen i en ickevålds-aktion, tillsammans med Palestinas folk.
  Herre, i din nåd…


   

  Sabeel håller en bibelstudiekurs för kvinnor i Ein Kerem denna veckan.

   
 • Herre, vi är tacksamma för Sabeels pågående kontextuella bibelstudietillfällen i det palestinska samhället. Vi lyfter specifikt engagemanget hos de kvinnor som kommer att mötas i Ein Kerem.
  Herre. i din nåd…


   

  Palestinska myndigheten planerar att den 1 november börja driva igenom det första omfattande sociala säkerhetssystemet som ska täcka arbetstagarna i hela den privata sektorn. Den Palestinska myndigheten anger att syftet med detta sociala säkerhetssystem är att ge skydd åt arbetarna i den privata sektorn i Palestina när det gäller åldrande, funktionsnedsättning eller död, arbetsskada eller graviditet. Tiotusentals palestinska arbetare har gått ut på gatorna i strejk för att demonstrera mot delar av lagen som de ser som orättvis, många av dem som protesterar har uttryckt sitt misstroende med Palestinska myndigheten och dess avsikter. (Förslaget innebär att löntagarna satsar 5%, medan arbetsgivarna lägger 7% i försäkringen. Arbetstagarna anser att fördelningen är orättvis och att man med redan låga löner borde bidra med en lägre andel. Översättarens anmärkning.)

   

   
 • Herre, vi ber för alla palestinska arbetare som lever på marginalen. Vi tackar för alla demonstranter som står upp för folkets rättigheter och uttrycker sin oro med ickevåld och ett kreativt rop om rättvisa. Ge Palestinska myndigheten öppna öron så att de uppfattar människornas oro och ödmjuka hjärtan så att de kan tjäna det palestinska folket på ett ärligt och transparent sätt.
  Herre, i din nåd…

 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för länderna i Karibien: Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Curacao. Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Sint Maarten, St Kitts-Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago.
  Herre, i din nåd…